Projektledning och byggproduktion

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY301I-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
BY305J version 2
Engelsk benämning:
Project and Construction Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY301I-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om och färdigheter i projektledning och byggproduktion.

Innehåll

Kursen är indelad i delmomenten projektledning, 10 hp och byggproduktion, 5 hp .
Delmomentet projektledning behandlar centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken samt ledning och hantering av integration och omfattning.
Innehåll:

 • planering och styrning av tider och kostnader
 • kvalitetsledning
 • ledning av personella resurser
 • ledning och hantering av kommunikation och upphandling
 • riskhantering

Delmomentet byggproduktion behandlar centrala produktionssystem och produktionsmetoder, och deras möjligheter och begränsningar i praktiken.
Innehåll:
 • företagsekonomi och projektekonomi i konsult-, bygg- och fastighetsföretag
 • kalkylering av investeringskostnader och livscykelkostnader
 • organisation av byggföretag
 • arbetsmiljöarbete i byggföretag
 • byggproduktionsmetoder
 • byggplatsorganisation
 • sambandet mellan förvaltning av byggnader och projekteringsarbete och dess betydelse för byggproduktion

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

 • förklara och använda grundläggande begrepp beträffande projektmetodik och projektprocesser
 • förklara och använda grundläggande begrepp beträffande ekonomiska frågor inom byggprocessen
 • förstå grundläggande företagsorganisatoriska begrepp för konsult-, bygg- och förvaltningsföretag
 • förklara produktionsmetoder för byggproduktion

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • använda projektmetodik inom kunskapsområdena integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitet, personal, kommunikation, risk och upphandling
 • hantera metoder och tekniker för att planera, styra och följa upp projekt genom att producera en projektledningsplan
 • visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt med hänsyn till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • använda datorhjälpmedel för projektplanering
 • analysera och presentera förutsättningar och resultat av byggproduktion
 • analysera val av produktionssystem och produktionsmetoder på byggarbetsplatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • förklara och värdera planeringsmetoders tillämpning
 • värdera en projektledningsplan som beskriver ett projekts planerade genomförande
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta, samhälleliga och etiska aspekter

Arbetsformer

Under de första veckorna av kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar och seminarier som avslutas med en begreppstentamen varefter ett arbete med ett tillämpningsprojekt vidtar. Projektarbetet som resulterar i en projektledningsplan, bedrivs i grupper, och avslutas med en skriftlig projektredovisning, interngranskning av rapporten och muntlig projektredovisning. Parallellt med projektarbetet behandlas byggprojektekonomi och byggproduktion genom föreläsningar, övningar och seminarier.

I ett tillämpningsexempel ska studenterna studera en produktionsmetod inom byggverksamhet och utreda konsekvensen av olika val av tekniska utföranden samt analysera risker och osäkerheter. Delmomentet redovisas i en individuell skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium.

Föreläsningar/seminarier ca 60 timmar
Övningar ca 10 timmar
Självstudier ca 320 timmar
Handledning 6 timmar
Obligatoriska studiebesök ca 6 timmar

Bedömningsformer

För betyget godkänt krävs:

 • Godkänd tentamen (5 hp)
 • Godkänd projektuppgift (projektledningsplan) som inkluderar en skriftlig och muntlig presentation i grupp (5 hp)
 • Godkänd produktionsmetoduppgift (Byggproduktionsanalys) – individuellt (5 hp)

För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att två av ovanstående moment har bedömts som väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tonnquist, B. (2010). Projektledning. Bonnier utbildning, Stockholm.

Referenslitteratur
 • Kompletterande kursmaterial görs tillgängligt via kursportalen.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Niclas Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657112