Husbyggnad - Projekt

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY301I-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion och BY302I-Husbyggnad - teknik och funktion och BY303I-Byggnaden som system.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
BY307J version 1,1
Engelsk benämning:
Building Construction - Project
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 mars 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY301I-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion och BY302I-Husbyggnad - teknik och funktion och BY303I-Byggnaden som system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet hållbart byggande med tyngdpunkten på miljöaspekter samt att utveckla både sina generiska och analytiska färdigheter. Dessutom skall studenten utveckla sin syn på etiska frågor kopplade till byggingenjörens yrkesroll.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Föreläsningar om ett antal centrala miljörelaterade byggfrågor, t ex energihushållning, materialval, hantering av dagvatten, uppkomst och hantering av byggavfall, miljöledning, byggande för morgondagens klimat etc
 • Fördjupning inom två av ovanstående frågor
 • Diskussioner och seminarium om etiska frågor kopplade till byggingenjörens yrkesroll

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för frågeställningar inom hållbart byggande
 • kunna beskriva centrala problem kopplade till byggnaders miljöbelastning

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • analysera och kritiskt granska texter inom ämnet hållbart byggande
 • muntligt och skriftligt jämföra och kritiskt diskutera information från olika källor
 • identifiera problem och orsaker samt formulera relevanta åtgärder för att minska byggnaders miljöbelastning
 • visa fördjupad förmåga att skriftligt och muntligt presentera egna arbeten samt opponera på andras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten visa:
 • förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig till möjligheter och risker med tekniska lösningar på miljöproblem
 • insikt i ingenjörens möjligheter, begränsningar och ansvar med avseende på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter på tekniska lösningar
 • insikter om etiska frågeställningar förknippade med yrkesrollen

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier cirka 20 timmar, övningar/handledning cirka 15 timmar samt självstudier cirka 165 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: Godkända inlämningsuppgifter 6 hp, skriftlig tentamen 1,5p.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hansson, Sven Ove (2009) Teknik och etik. Avdelningen för Filosofi, Institutionen för Filosofi och Teknikhistoria, KTH, Stockholm. Tillgänglig på internet: www.infra.kth.se/fil/
 • Artiklar mm. Elektroniskt tillgängliga.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610