Examensarbete i byggteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

För att påbörja examensarbete måste studenten ha genomfört minst 120 hp inom programmet och särskilt tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom det valda problemområdet.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
BY308I version 1
Engelsk benämning:
Degree Thesis in building engineering
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
17 december 2012
Fastställandedatum:
17 december 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten använder kunskaper och färdigheter förvärvade i programmets tidigare kurser för att självständigt urskilja, formulera, lösa och dokumentera en problemställning och därigenom inhämta nya kunskaper och fördjupa sin praktiska, teoretiska och metodologiska förmåga.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Förkunskapskrav

För att påbörja examensarbete måste studenten ha genomfört minst 120 hp inom programmet och särskilt tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom det valda problemområdet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa:

 • fördjupade och breddade kunskaper inom en relevant del av utbildningsområdet byggteknik
 • kunskap om det valda problemområdets vetenskapliga grund samt vara orienterad om relevant forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förmåga och färdighet att:
 • tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen
 • självständigt identifiera, analysera och diskutera problem och frågeställningar samt hantera större problem på grundnivå inom byggteknikområdet
 • självständigt planera och med relevanta metoder genomföra fördjupande studier
 • dokumentera och presentera sitt arbete för en given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkhantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • reflektera över, granska och bedöma egna och andras resultat med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursens examineras genom en skriftlig rapport, muntlig redovisning av rapporten samt opposition på ett annat examensarbete.

Krav för godkänd:

 • Godkänd skriftlig rapport (14 hp)
 • Godkänd muntlig presentation och opposition av den skriftliga rapporten (1 hp)

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens innehåll bestäms för varje student i samråd med kursansvarig och handledare.
I kursen ingår momenten:

 • genomförande av det egna arbetet samt redovisning av arbetet i skriftlig rapport
 • muntlig presentation av eget genomfört arbete samt skriftlig och muntlig opposition på annat examensarbete

Arbetsformer

Lärandet bygger företrädesvis på självständigt arbete, med några kompletterande föreläsningar. Studenter initierar själv en problemställning, gärna i samverkan med någon extern verksamhet. Om handledningen är extern, kommer det även finnas en handledare inom högskolan.

Föreläsning cirka 5 timmar, obligatoriska seminarier cirka 5 timmar, handledning cirka 10 timmar samt självstudier 380 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman, J. & Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur
 • Mattsson, P. (2008) Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Lund: Studentlitteratur
 • Rienecker, L. (2003) Problemformulering. Stockholm: Liber förlag.
 • Rienecker, L. & Jørgensen, S. (2008) Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber förlag.
 • Språkrådet. (2008) Svenska skrivregler. Stockholm: Liber förlag
 • Strömqvist, S. (2010) Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
 • Urkund. Plagiatshandboken. Senaste upplagan. (Uppdateras kontinuerligt.) Tillgänglig på nätet.
Beroende på ämnesval tillkommer ämnesspecifikt material.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Catarina Thormark, Kursansvarig
Telefon: 040-6657242
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program