Hållbar stadsutveckling i teori och praktik

Sammanfattning

Att ställa om världens städer i hållbar riktning är en av mänsklighetens stora utmaningar. Med utgångspunkt i konkreta exempel i Öresundsregionen ska kursdeltagare teoretiskt och empiriskt analysera och reflektera över vad hållbar stadsutveckling innebär i praktiken. Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
BY601B version 4
Engelsk benämning:
Sustainable Urban Development in Theory and Practice
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
16 oktober 2008
Fastställandedatum:
22 maj 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
04 maj 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten med utgångspunkt i ett antal konkreta exempel ska utveckla förmåga att analysera och kritiskt reflektera över vad hållbar stadsutveckling innebär i teori och praktik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Byggd miljö på avancerad nivå, 91-120 hp.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om teoretiska perspektiv och praktiska tillämpningar på hållbar stadsutveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt och hur dessa kan integreras
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • utifrån teoribildningar kring hållbar stadsutveckling självständigt kunna relatera till och analysera olika stadsutvecklingsprojekt.
 • med hjälp av olika metoder kunna utvärdera konkreta stadsutvecklingsprojekt utifrån hållbarhetssynpunkter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • självständigt och reflexivt kunna integrera och förhålla sig till komplexa vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter avseende hållbar stadsutveckling

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av att studenterna författar ca 4 korta artiklar där de självständigt ska visa prov på att systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar rörande hållbar stadsutveckling. Alla artiklar måste vara godkända för att få betyget godkänd på kursen. För betyget väl godkänt krävs dessutom väl godkänt på minst hälften av artiklarna.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen kommer att varva studiebesök med praktiska exempel på hållbar stadsutveckling med teoretiska moment. Vid de teoretiska momenten analyseras och diskuteras de praktiska exemplen utifrån studenternas egna erfarenheter men också utifrån mer sammansatta teoribildningar kring hållbar stadsutveckling. Kursen kommer att behandla:

 • aktuella teoribildningar och begrepp kring hållbar stadsutveckling
 • idéhistoriska aspekter på hållbarhetsbegreppet
 • metoder för att analysera och bedöma konkreta projekt ur hållbarhetssynpunkter
 • exempel på systematiska hållbarhetsanalyser

Frågor om genus, mångfald och miljö är grundläggande för diskussion kring hållbar stadsutveckling.

Arbetsformer

Kursen kommer att varva studiebesök, utvärderingsdiskussioner, föreläsningar och seminarier där studenterna presenterar och diskuterar varandras artiklar. Förutom att uttrycka sig skriftligt och muntligt kan andra former av dokumentation som foto, bilder och videoinspelningar användas.

Studiebesök ca 24 timmar, utvärderingsdiskussioner och seminarier ca 30 timmar, föreläsningar ca 20 timmar och självstudier ca 320 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hedenfelt, E. (2012). Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling. Ett integrerat perspektiv på staden som ett socioekologiskt, komplext system. Malmö Publikationer i Urbana Studier, MAPIUS.
 • Jackson, T. (2011). Välfärd utan tillväxt: så skapar vi ett hållbart samhälle. Ordfront förlag, Stockholm.
 • Wheeler, S.M. & Beatley, T. (2004). The Sustainable Urban Development Reader. Routledge, London, New York.
 • Artikelsamling kring teorier om och metoder för att bedöma hållbar stadsutveckling.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Parker, Kursansvarig
Telefon: 040-6657607

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema