Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
BY605B version 1,2
Engelsk benämning:
Built Environment: Sustainable Urban Mobility
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2016

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering och kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att introducera begreppet mobilitet i hållbar stadsutveckling och ge studenterna förmåga att förstå olika perspektiv på vad mobilitet är och mobilitetens betydelse för hållbar stadsutveckling och hållbara transporter. Kursen syftar också till att utveckla förståelse av drivkrafter bakom utvecklingen av olika former för mobilitet och möjligheter att påverka denna utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

  • Mobilitet och transporters utveckling och drivkrafter bakom detta
  • Mobilitet och stadsutveckling
  • Hållbarhet och mobilitet: former för mobilitet och dess inverkan på tillgänglighet, miljö och hälsa
  • Utveckling och styrmedel för hållbar urban mobilitet

Kursen är ett samarbete mellan Malmö universitet och K2: nationellt centrum för kollektivtrafik http://www.k2centrum.se. Närvaro vid seminarier som ordnas av K2 och urbana studier utgör ett komplement till ordinarie undervisning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska vid kursens slut uppvisa förståelse av:
1. vad begreppet mobilitet innehåller och hur mobilitet kopplas till stadsutveckling
2. utvecklingen av olika mobilitets- och transportsystem samt drivkrafter i denna utveckling
3. mobilitetens betydelse och inverkan på tillgänglighet, miljö och hälsa
4. begreppet hållbar urban mobilitet
5. utveckling och styrmedel för hållbar urban mobilitet
Färdigheter och förmåga
Studenten ska vid kursens slut kunna uppvisa förmåga att:
6. genomföra en självständig analys av ett pågående utvecklingsarbete i ett transport- och mobilitetssystem
7. kritiskt och konstruktivt granska ett utvecklingsarbete i avseende på dess process och troliga inverkan på utveckling av en hållbar urban mobilitet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska vid kursens slut:
8. självständigt och utifrån fördjupade kunskaper inom ämnet uppvisa förmåga att diskutera och argumentera för och emot olika mobilitetslösningar ur hållbarhetsperspektiv

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, gästföreläsningar, litteratursseminarier, samt ett självständigt arbete med en analys och presentationer. Dessutom förekommer exkursioner för att synliggöra olika aspekter av mobilitetssystem.
Obligatoriska litteraturseminarier omfattar ca 10 timmar (4-6 seminarier). Obligatorisk närvaro vid presentationer och diskussion av egna analyser omfattar ca 8 timmar.
Undervisning kan ske både på K2 i Lund och vid Malmö universitet.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms i tre examinationer:

  • Litteraturseminarier (5hp) examineras dels genom skriftliga underlag inför seminarierna, dels aktivt deltagande vid själva seminariet. Studenter ska uppvisa grundläggande kunskaper som svarar mot lärandemål 1-5 (betygsskala UG).
  • Fyra mindre skriftliga arbeten (4hp) som visar på förmåga att självständigt göra en syntes utifrån läsning i förhållande till lärandemål 1-5 (betygsskala UG).
  • Självständig analys, som presenteras skriftligt och muntligt, av ett utvecklingsarbete i avseende på dess bidrag till hållbar urban mobilitet samt presentation av denna (6hp). Studenter ska uppvisa kunskaper som svarar mot lärandemål 6-8 (betygsskalan UV).

För betyget godkänd krävs att samtliga moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på den självständiga analysen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Schiller, P. L., Bruun, E. C., & Kenworthy, J. R. (2010). An introduction to sustainable transportation: Policy, planning and implementation. Earthscan.
  • van Wee, B., Annema, J. A., & Banister, D. (Eds.). (2013). The transport system and transport policy: an introduction. Edward Elgar Publishing. Elektronisk version.
Artiklar tillkommer som tillhandahålles elektroniskt.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.