Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling

Sammanfattning

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av olika metoder i forskning och utvecklingsarbete inom byggd miljö. Genom en specifik fördjupning ska studenten utveckla sin förmåga att självständigt förhålla sig till aktuell forskning, tillämpa relevanta metoder samt presentera sitt arbete på ett övertygande sätt.
Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp samt minst 12 hp från kursen Hållbar stadsutveckling i teori och praktik BY601B.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
BY612B version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Master's (One-Year) Thesis within Sustainable Urban Development
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp samt minst 12 hp från kursen Hållbar stadsutveckling i teori och praktik BY601B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Byggd miljö 91-120 hp under första året i magisterprogrammet Hållbar stadstveckling: Ledning och organisering och i masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning.

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av olika metoder i forskning och utvecklingsarbete inom byggd miljö. Genom en specifik fördjupning ska studenten utveckla sin förmåga att självständigt förhålla sig till aktuell forskning, tillämpa relevanta metoder samt presentera sitt arbete på ett övertygande sätt.

Innehåll

Kursen består av självständigt arbete under kvalificerad handledning.
Kursen består av flera samverkande moment:

 • Introducerande presentationer av olika metoder, former för datainsamling och presentation.
 • Grupphandledningar där kursdeltagarna kommenterar varandras pågående arbeten.
 • Möten med handledare för diskussion om arbetet under utvecklingsprocessen.
 • Seminarier där kursdeltagarna presenterar och opponerar på varandras forskningsprodukter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 1. väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av område samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 2. fördjupad metodkunskap inom huvudområdet byggd miljö
 3. sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i kvalificerad verksamhet inom huvudområdet byggd miljö
 4. vidareutvecklad förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom huvudområdet
 5. vidareutvecklad förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 6. förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 7. vidareutvecklad förmåga att tillsammans med samhälleliga aktörer kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar i relation till samtida urbana utmaningar
 8. vidareutvecklad förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper
 9. vidareutvecklad förmåga att inom huvudområdet urbana studier göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt tydligt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 10. förmåga att kritiskt diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 11. förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Arbetsformerna består huvudsakligen av individuella litteraturstudier, uppsatsskrivande och framtagande av presentationsmaterial samt deltagande i grupphandledningar och seminarier.

Bedömningsformer

 • Skriftlig och muntlig redovisning av ett självständigt arbete inom huvudområdet byggd miljö i form av en uppsats alternativt utveckling av en plan, design eller policyförslag med tydlig forskningsanknytning (10 hp) (mål 1 – 11) (betygsskala UV)
 • Opposition på en annan students motsvarande arbete (2,5 hp) (mål 1 – 11) (betygsskala UG)
 • Aktivt deltagande i seminarier (2,5 hp) (mål 1 – 11) (betygsskala UG)
För betyget godkänd på kursen som helhet krävs att studenten är godkänd på samtliga delmoment.
För betyget väl godkänd ska studenten dessutom ha VG på momentet skriftlig och muntlig redovisning av självständigt arbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (2008). The craft of research. University of Chicago Press, Chicago.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Hart, C. (1998). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. Sage.
 • The Sustainable Urban Development Reader (2004). Routledge, London & New York.
 • Ward, K. (2013). Researching the City: a guide for students. Sage Publications Ltd.
 • Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications.Urval av artiklar samt fördjupningslitteratur som väljs i samråd med lärare

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Parker, Kursansvarig
Telefon: 040-6657607

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö