Interaktionsdesign för informationsarkitekter

Sammanfattning

Digitaliseringen genomsyrar en allt större del av vårt liv och vi interagerar hela tiden med olika digitala lösningar och informationsmängder. Därför är det av stor vikt att förstå och ha kunskap om hur man designar system som stödjer användarna i att få tillgång till den information de behöver.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
DA100A version 1
Engelsk benämning:
Interaction design for information architects
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 1 - 30 hp och kan ingå i examensfordringarna i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom interaktionsdesign och informationsarkitektur. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar sin förståelse för hur människan tillgodogör sig information.

Innehåll

Kursen består av två huvuddelar:

 1. Teorier om information och interaktion
 2. Metoder för design
Kursen inkluderar:
 • Teorier och metoder för interaktionsdesign
 • Teorier och metoder för informationsarkitektur
 • Användarcentrerad designprocess
 • Människors uppfattning och kognition

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa kännedom om interaktionsdesign för informationsarkitekturens roll i utformning av informationssystem
 • visa kännedom om användarcentrerad designprocess och om hur kognitiva förhållanden påverkar designbeslut vid utveckling av informationssystem
 • kunna identifiera möjligheterna med informationssystem och digitala artefakter, både genom att visa fördelar, nackdelar och skapa upplevelser
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • identifiera och analysera användarbehov som grund för att utveckla informationssystem
 • använda lämpliga tekniker för att kommunicera designkoncept vid olika steg i designprocessen. Exempel på tekniker är fysiska prototyper och bildscenarier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • välja och motivera metoder för insamling och strukturering av information för informationssystem

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer samt ett grupprojekt.

Bedömningsformer

Kursen bedöms genom muntliga och skriftliga rapporter (5hp, UV), samt projektarbete (2.5hp, UG).
För betyget Godkänd krävs att samtliga uppgifter och projektarbetet genomförts och minst fått värderingen Godkänd.
För Väl godkänd krävs därutöver att minst hälften av de VG-grundande uppgifterna fått värderingen Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Boyl, Brian LM. (2019). Interaction for Designers: How to Make Things People Love. London: Routledge
 • Johnson, Jeff (2014). Designing with the Mind in Mind. 2nd ed. New York: Morgan Kaufmann
 • Rosenfeld, Louis, Morville, Peter & Arango, Jorge (2015). Information architecture: for the Web and beyond. 4. ed. Sebastopol: O'Reilly

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Dipak Surie, Kursansvarig
Telefon: 040-6657358

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program