Introduktion till webbutveckling

Sammanfattning

Kursen syftar till att introducera fundamentala koncept och tekniker som ingår i modern webbutveckling. Studenten ska ges praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar. Studenten ska också utveckla en inledande förståelse av hur användarbehov och -beteende kan styra utvecklingen av ett gränssnitt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
DA106A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Web Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i årskurs 1 på programmen Informationsarkitekt och Systemutvecklare.

Syfte

Kursen syftar till att introducera fundamentala koncept och tekniker som ingår i modern webbutveckling. Studenten ska ges praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar. Studenten ska också utveckla en inledande förståelse av hur användarbehov och -beteende kan styra utvecklingen av ett gränssnitt.

Innehåll

 • Information och representation; märkspråk och HTML
 • Presentation på webben; stilmallar och CSS
 • Grundläggande interaktivet med DOM och JavaScript
 • Standarder och ”best practices”
 • Introduktion till användbarhet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • förklara begreppet representation och dess betydelse inom informationsteknologin
 • förklara hur begreppen information, presentation och beteende förhåller sig till komponenterna av en webbsida och varandra, samt varför begreppen brukar särskiljas
 • beskriva och exemplifiera kring standarders roll inom webbutveckling och till viss del datavetenskap
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • konstruera webbsidor baserat på för området aktuella standarder, med speciell hänsyn till tillgänglighet och kompatibilitet, samt viss hänsyn till användbarhet
 • beskriva en resulterande webbsida baserat på källkod skriven i HTML, CSS och enklare JavaScript
 • motivera användningsmässiga ställningstagande vid utformning av en webbsida
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • diskutera på ett problematiserande och reflekterande vis, hur webbutvecklare kan förhålla sig till standarder, målplattformer och målgrupper.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Examination sker i form av inlämningsuppgifter och tentamen.

Betygsbedömning

För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.
För väl godkänd krävs att tentamen värderats som väl godkänd samt att övriga redovisningar värderats som godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Duckett, Jon: HTML and CSS: Design and Build Websites, John Wiley & Sons, 2014
Referenslitteratur:
 • Krug, Steve: Don’t Make Me Think!, Pearson Professional Education, 2nd ed., 2005
 • Lawson, Bruce och Remy Sharp: Introducing HTML5, New Riders Press, 2nd ed., 2011
 • Marcotte, Ethan: Responsive Web Design, A Book Apart, 2011
 • Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards, New Riders Press, 3rd ed., 2009

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672