Informationsarkitektur för flerplattformsapplikationer

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom informationsarkitektur för flerplattformsapplikation. Kursen syftar vidare till att studenten tillämpar tidigare förvärvade kunskaper inom informationsarkitektur för att hantera flera kommunikationskanaler.

Behörighetskrav

Interaktionsdesign för informationsarkitektur (5 hp)
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen Introduktion till studier i datavetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
DA108A version 1
Engelsk benämning:
Information Architecture for Multiple Applications
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

Interaktionsdesign för informationsarkitektur (5 hp)
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen Introduktion till studier i datavetenskap

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 1 - 30 hp och kan ingå i examensfordringarna i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom informationsarkitektur för flerplattformsapplikation. Kursen syftar vidare till att studenten tillämpar tidigare förvärvade kunskaper inom informationsarkitektur för att hantera flera kommunikationskanaler.

Innehåll

Kursens innehåll delas in i två huvudområden;

 1. Fördjupade teorier för informationsarkitektur
 2. Innehållshantering och användbarhet
Kursen inkluderar:
 • Teorier och metoder för informationsarkitektur
 • Design och utvärdering av användbarhet
 • Flerplattformsapplikationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva möjligheter och problem med information genom flera plattformar
 • använda olika heuristiker för informationsarkitektur
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • skapa, beskriva, jämföra och motivera innehållsstrategier för givna scenarier
 • tillämpa olika teorier och metoder för att organisera information
 • designa och implementera informationsarkitekturer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • diskutera och reflektera hur tekniska möjligheter, organisatoriska förutsättningar och användarperspektiv påverkar utveckling av informationssystem

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer samt ett projekt som genomförs i mindre grupper.

Bedömningsformer

Kursen bedöms genom muntliga och skriftliga rapporter (5 hp) och grupparbete (2,5 hp).
För betyget Godkänd krävs att samtliga ingående uppgifter genomförts och minst fått värderingen Godkänd.
För Väl godkänd krävs därutöver att minst hälften av de VG-grundande uppgifterna fått värderingen Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Boyl, Brian LM. (2019). Interaction for Designers: How to Make Things People Love. London: Routledge
 • Reiss, Eric L. (2012). Usable Usability: Simple Steps for Making Stuff Better. New York: John Wiley & Sons
 • Resmini, Andrea & Rosati, Luca (2011). Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences. Burlington, MA: Morgan Kaufmann

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program