Webbtjänster

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och färdighet i teori, teknik och arkitektur för webbtjänster och distribuerade system.

Behörighetskrav

DA211A: Introduktion till studier i datavetenskap
alternativt
DA154A Introduktion till datavetenskap
DA339A: Objektorienterad programmering
alternativt
DA354A: Introduktion till programmering och DA106A: Introduktion till webbutveckling.
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA361A: Objektorienterad programmering och modellering för IA eller DA343A: Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
DA109A version 1
Engelsk benämning:
Web services
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap, Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2021

Förkunskapskrav

DA211A: Introduktion till studier i datavetenskap
alternativt
DA154A Introduktion till datavetenskap
DA339A: Objektorienterad programmering
alternativt
DA354A: Introduktion till programmering och DA106A: Introduktion till webbutveckling.
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA361A: Objektorienterad programmering och modellering för IA eller DA343A: Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 31-60-poängsnivå i förhållande till kandidatexamen i datavetenskap med inriktning i systemutveckling samt data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och färdighet i teori, teknik och arkitektur för webbtjänster och distribuerade system.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Arkitektur och infrastruktur för distribuerade system
 • Praktiskt användning av öppna programmeringsgränssnitt
 • Webbtjänster som möjliggörande faktor inom och mellan organisationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för gängse begrepp och metoder inom webbtjänster, distribuerade system och öppna programmeringsgränssnitt
 • redogöra för koncepten tjänsteorienterad arkitektur och distribuerade system
 • redogöra för arkitekturer för distribuerade system, med fokus på typen REST (Representational State Transfer)
 • diskutera hur graden av formalitet för webbtjänster, och behovet av detsamma, kan variera
 • beskriva n-lagermodellen i ett webborienterat perspektiv med avseende på varje lagers uppgift och tjänster
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • implementera en mashup-tjänst, baserad på data eller funktionalitet från flera tredjepartstjänster
 • utforma en webbtjänst, inklusive datamodell, utifrån ett givet scenario
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • diskutera hur webbtjänster och öppna programmeringsgränssnitt kan utgöra en del av en organisations informationsstrategi

Arbetsformer

 • Föreläsningar, seminarier, laborationer, samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras i två huvuddelar:

 • Konceptuella och tekniska förutsättningar. Artikel, 3 hp.
 • Tjänstedesign och -konstruktion. Uppgifter, 4,5 hp.
Betygsbedömning:
För betyget godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att redovisningar om minst 4 hp fått värderingen VG.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Webber, Jim, Savas Parastatidis och Ian Robinson, REST in Practice, O’Reilly, 2010
 • Josuttis, Nicolai M., SOA in Practice, O’Reilly, 2007
Referenslitteratur:
 • Jacobson, Daniel, Greg Brail och Dan Woods, APIs: A Strategy Guide, O’Reilly, 2011.
 • Fielding, Roy T., Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, doktorsavhandling, University of California, Irvine, USA, 2000.
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Johan Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657376

Anmälan

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program