Datavetenskap II

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom datavetenskap, med fokus på programvarukonstruktion, databasteknik samt datakommunikation. Kursen ska även ge förstärkt erfarenhet inom programmering, speciellt objektorienterad och objektbaserad programmering.

Behörighetskrav

Datavetenskap 1-30 hp.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA112T version 2,4
Engelsk benämning:
Computer Science II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
30 oktober 2006
Fastställandedatum:
23 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
19 augusti 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper inom datavetenskap, med fokus på programvarukonstruktion, databasteknik och datorkommunikation. I kursen ska studenten även tillägna sig förstärkt erfarenhet inom programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap.

Förkunskapskrav

Datavetenskap 1-30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kännedom om begrepp och metoder inom programvarukonstruktion och projektarbete
 • visa förståelse för problemställningar inom programvaruutveckling av större system
 • kunna redogöra för grunderna inom databasteknik
 • kunna redogöra för grunderna inom datorkommunikation

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • modellera och implementera databaser med hjälp av E/R-diagram och SQL
 • implementera programvara som kan initiera, genomföra och avsluta datorkommunikation mellan flera datorer i ett nätverk med angivet protokoll
 • arbeta med kravspecifikationer, systemmodeller och systemtester inom ramen för ett utvecklingsprojekt av programvara
 • delta i utvecklingen av programvara under hela dess livscykel
 • kunna värdera olika angreppssätt för att utveckla och kvalitetssäkra programvarusystem med avseende på dessa angreppssätts relevans för den aktuella situationen
 • kunna reflektera över design och konstruktion av programvara i förhållande till olika användargrupper

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd:

Delmoment 1: Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsuppgifter, samt deltagande i obligatoriska moment. Delmomentets slutbetyg grundas på tentamen.

Delmoment 2: Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Delmomentets slutbetyg grundas på tentamen.

Delmoment 3: Examination sker genom kursens gång i form av muntliga och skriftliga projektredovisningar - individuellt och i grupp. Värderingen avser såväl den ämnesinriktade delen av projektarbetet som projektarbetet i sin helhet. För godkänt krävs även deltagande i obligatoriska moment. Betygsättningen görs i samråd mellan minst två lärare. Slutlig bedömning motiveras tydligt.

För godkänt betyg (G) krävs minst G på de tre delmomenten.

Betygsbedömning: För slutbetyget väl godkänd (VG) krävs dessutom VG på minst två delmoment.

Innehåll eller kursinnehåll

Delmoment 1, Databasteknik och datorkommunikation (15 hp):

 • databaser, användning och historik
 • relationsmodellen
 • databasmodellering, E/R-diagram, SQL
 • databaskopplingar, databaser och webbprogrammering
 • distribuerade datorsystem
 • protokoll, OSI-modellen
 • datorkommunikation och Internet, TCP/IP

Delmoment 2, Programvarukonstruktion (7,5 hp):
 • att skapa programvara
 • administration av programvaruprojekt, kvalitetssäkring, projektplanering
 • kravhantering och specifikationer
 • verifiering och validering
 • metodansatser, processmodeller och notationer för design och modellering

Delmoment 3, Projekt (7,5 hp):
 • projektarbete med tillämpningar av ämneskunskaper

Arbetsformer

Delmoment 1:
Föreläsningar ca 40 timmar, övningar ca 30 timmar, obligatoriska laborationer ca 50 timmar (minst 90% närvaro), samt övriga självstudier ca 280 timmar.

Delmoment 2:
Föreläsningar ca 30 timmar, samt självstudier ca 170 timmar.

Delmoment 3:
Föreläsningar ca 5 timmar, projekthandledning ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar (minst 75% närvaro), samt självständigt projektarbete ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP - Principles, Protocols, and Architecture, 5th Edition, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN: 978-0-131-87671-2
 • Sommerville, Ian: Software Engineering, 9th Edition, Pearson Education 2010, ISBN: 9780137053469
 • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore: Databasteknik, Studentlitteratur 2005, ISBN: 978-9-144-04449-1

Referenslitteratur:
 • Yank, Kevin: Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009, ISBN: 978-0-975-24021-2

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig och arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Kristina Allder, Kursansvarig
Telefon: 040-6657132
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620