Applikationsutveckling för mobila enheter

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
DA117A version 1,1
Engelsk benämning:
Application development for mobile devices
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 augusti 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Datavetenskap och applikationsutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter för att konstruera mjukvara för mobiltelefoner och surfplattor.

Innehåll

Mobila applikationer:

 • översikt över aktuella plattformar
 • begränsningar och möjligheter med mobila applikationer
 • utvecklingsmiljö
 • konstruktion av mobila applikationer
 • användargränssnitt
 • meddelandehantering
 • användning av sensorer och kamera
 • användning av positioneringstjänster

HTML5-baserade applikationer:
 • översikt över aktuella webbtekniker
 • begränsningar och möjligheter med HTML5-baserade applikationer
 • utvecklingsmiljö
 • konstruktion av HTML5-baserade applikationer
 • användargränssnitt
 • användning av sensorer och kamera
 • användning av positioneringstjänster

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för uppbyggnad och särdrag för på kursen använda plattformar
 • visa förståelse för begränsningar och möjligheter för mobila applikationer och HTML5-baserade applikationer
 • visa förståelse för designprinciper för på kursen använda plattformar
 • kunna redogöra för grundläggande byggstenar och begrepp vid utveckling av mobila applikationer
 • kunna redogöra för grundläggande byggstenar och begrepp vid utveckling av HTML5-baserade applikationer

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • konstruera mobila applikationer och HTML5-baserade applikationer, vilka uppfyller designprinciper för på kursen använda plattformar
 • använda sensorer och kamera i applikationer
 • använda positioneringstjänster i applikationer
 • använda lämpliga utvecklingsmiljöer vid konstruktion av mobila applikationer och HTML5-baserade applikationer

Arbetsformer

Workshops/föreläsningar ca 40 timmar, laborationer ca 55 timmar och projekthandledning ca 5 timmar samt självstudier ca 300 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter (10 hp) och godkända projekt (5 hp).
Krav för väl godkänd: Inlämningsuppgifter som sammantaget värderats till väl godkända samt godkänt projekt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Meier, Reto (2012) Professional Android 4 Application Development, John Wiley & Sons
 • Webbaserat material

Referenslitteratur

 • Weyl, Estelle (2013) Mobile HTML5. Using the latest today, O'Reilly Media

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Rolf Axelsson, Kursansvarig
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620