Webbutveckling: Grundkurs

Sammanfattning

Kursen ger förståelse för och insikter om hur Internet med betoning på www fungerar. Du får också lära dig att skapa, underhålla och administrera webbplatser. Kursen ger kunskap och färdigheter för att skapa en bra grundstruktur för en webbplats (HTML) samt hur formatmallar (CSS) kan konstrueras och användas för presentation, layout och för att förenkla underhållet av webbplatsen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009, vår 2009, höst 2008

Kurskod:
DA120A version 2,1
Engelsk benämning:
Basic Web Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 september 2003
Fastställandedatum:
07 maj 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter kursplan fastställd:
07 maj 2007

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten utvecklar förståelse och insikter över hur Internet med betoning på www fungerar, samt att studenten utvecklar färdigheter i att skapa, underhålla och administrera webbplatser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • uppvisa kunskap om HTML och formatmallar med CSS (Cascading Style Sheets), samt en förståelse i hur dessa verktyg används för att skapa moderna och attraktiva webbplatser
 • visa insikt i hur kunskaperna i HTML och CSS vidare kan användas i mer avancerade sammanhang, t ex för att skapa dynamiska webbplatser
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • uppvisa färdigheter i framställandet av en hemsida med modern teknik, samt behärska enklare bildbehandling för webben
Färdigheter skall specifikt uppvisas inom följande områden:
 • HTML
 • CSS
 • Webbadministration
 • Bilder och datorgrafik
Studenten ska vid konstruktion av en webbplats kunna skapa en bra grundstruktur. Formatmallar (CSS) ska obehindrat kunna konstrueras för att förenkla underhållet av webbplatsen.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända laborationer.

Innehåll eller kursinnehåll

 • HTML
 • Formatmallar (CSS)
 • Bilder och webbgrafik
 • Webbadministration
 • Moderna webbtekniker, Blogg, RSS
 • Tekniken bakom Client/Server modellen

Arbetsformer

För campuskursen:
Studier bedrivs i form av föreläsningar samt laborationer vilka sker på högskolan i sal.
Föreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.
För distanskursen:
Studier bedrivs i form av att föreläsningsunderlag och laborationsuppgifter ges ut via Internet.
Diskussioner mellan lärare och student sker via ett webbforum.
Distanskursen förutsätter internetuppkoppling med en dator av valfri sort med installerad webbläsare.
Kursen omfattar ca 200 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Staflin, R.: HTML och CSS-boken. Pagina, senaste upplagan

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anton Tibblin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657672