Webbutveckling, grundkurs

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2008, höst 2007

Kurskod:
DA120A version 1
Engelsk benämning:
Basic Web Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 september 2003
Fastställandedatum:
07 maj 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2007
Ersätter kursplan fastställd:
10 februari 2005

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten utvecklar förståelse och insikter över hur Internet med betoning på www fungerar, samt att studenten utvecklar färdigheter i att skapa, underhålla och administrera webbplatser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • uppvisa kunskap om HTML och formatmallar med CSS (Cascading Style Sheets), samt en förståelse i hur dessa verktyg används för att skapa moderna och attraktiva webbplatser
 • visa insikt i hur kunskaperna i HTML och CSS vidare kan användas i mer avancerade sammanhang, t ex för att skapa dynamiska webbplatser

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • uppvisa färdigheter i framställandet av en hemsida med modern teknik, samt behärska enklare bildbehandling för webben

Färdigheter skall specifikt uppvisas inom följande områden:

 • HTML
 • CSS
 • Webbadministration
 • Bilder och datorgrafik

Studenten ska vid konstruktion av en webbplats kunna skapa en bra grundstruktur. Formatmallar (CSS) ska obehindrat kunna konstrueras för att förenkla underhållet av webbplatsen.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända laborationer.

Innehåll eller kursinnehåll

 • HTML
 • Formatmallar (CSS)
 • Bilder och webbgrafik
 • Webbadministration
 • Moderna webbtekniker, Blogg, RSS
 • Tekniken bakom Client/Server modellen

Arbetsformer

För campuskursen:
Studier bedrivs i form av föreläsningar samt laborationer vilka sker på högskolan i sal.

Föreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.

För distanskursen:
Studier bedrivs i form av att föreläsningsunderlag och laborationsuppgifter ges ut via Internet.

Diskussioner mellan lärare och student sker via ett webbforum.

Distanskursen förutsätter internetuppkoppling med en dator av valfri sort med installerad webbläsare.

Kursen omfattar ca 200 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Staflin, R.: HTML-boken : XHTML, XML och andra webbtekniker. Pagina, senaste upplagan

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig på områdets datornät.