Webbutveckling: Fortsättningskurs

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge goda färdigheter för konstruktion av dynamiska och interaktiva webbplatser, god kännedom om olika tekniker som används som komplement till HTML, samt grundläggande färdigheter inom webbprogrammering. Kursen behandlar DHTML, JavaScript, CSS och HTML, med syfte att ge goda färdigheter i att skapa och underhålla dynamiska webbplatser.

Behörighetskrav

Webbutveckling: Grundkurs 7.5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, höst 2012

Kurskod:
DA122A version 2,4
Engelsk benämning:
Advanced Web Development
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 september 2005
Fastställandedatum:
29 maj 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
10 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar goda färdigheter för konstruktion av dynamiska och interaktiva webbplatser, god kännedom om olika tekniker som används som komplement till HTML, samt grundläggande färdigheter inom webbprogrammering. I kursen tillägnar sig studenten även färdigheter i att analysera och designa bra webbgränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

A(1-30)

Förkunskapskrav

Webbutveckling: Grundkurs 7.5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse av HTML och formatmallar med CSS
 • visa kunskap om JavaScript och DHTML och om interaktionen mellan dessa tekniker
 • visa kunskap om hur layout och presentation påverkar människans förmåga att tillgodogöra sig innehåll på webben
 • känna till och förhålla sig till på området accepterade standarder och principer för webbutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa goda färdigheter i att konstruera och underhålla en interaktiv dynamisk webbplats
 • kunna skapa, analysera och värdera webbplatser utifrån aspekter som tillgänglighet och navigerbarhet

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll eller kursinnehåll

 • repetition av HTML, begränsningar med HTML
 • layout med formatmallar (CSS)
 • JavaScript
 • dynamisk HTML
 • analys och bedömning av webbplatser ur ett användbarhetsperspektiv.

Arbetsformer

Studiematerial, inlämningsuppgifter och tentamen ges via Internet, som också används för redovisningar, frågor och diskussioner. Kursen omfattar ca 200 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • McFarland, David: CSS: The Missing Manual, 2nd Ed. O'Reilly Media, 2009.
 • Heilmann, Christian: Beginning JavaScript development with DOM scripting and Ajax. Apress, 2006
 • Krug, Steve: Don't Make Me Think, 2nd Ed. New Riders, 2006

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen