Databasteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Behörighetskravet för kursen är 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap på 1-30 poängsnivå.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA127A version 1
Engelsk benämning:
Database Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som användande av databaser för att lagra och hämta information.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i kandidatexamen i Datavetenskap på 31-60 poängsnivå.

Förkunskapskrav

Behörighetskravet för kursen är 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap på 1-30 poängsnivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om relationsdatabaser och deras uppbyggnad
 • förståelse av teorin kring databasdesign och normalformer
 • grundläggande förståelse för Personuppgiftslagens lydelse och betydelse

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • implementera en databas utifrån en problemformulering
 • lagra och hämta information ur databaser
 • visa färdigheter i SQL, E/R-modellering och normalisering, samt programmering i samband med databaser

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: För godkänd krävs att samtliga redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen fått värderingen godkänd.

Betygsbedömning: För väl godkänd krävs att minst 60% av de VG-grundande redovisningarna (beräknat efter poängantal) värderats väl godkänd och att tentamen har värderats med väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • ER-modellering och databaskonstruktion
 • SQL som frågespråk och definitionsspråk
 • Normalisering
 • Programmering mot en databasserver
 • Personuppgiftslagen
 • Transaktioner

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar minst 30 timmar, övningar och laborationer ca 20 timmar, projektarbete ca 20 timmar och självstudier ca 120 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore, Databasteknik, Studentlitteratur 2005

Referenslitteratur:
 • Yank, Kevin: Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Jesper Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657303