Databasteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Behörighetskravet för kursen är 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap på 1-30 poängsnivå.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
DA127A version 2
Engelsk benämning:
Database Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Behörighetskravet för kursen är 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap på 1-30 poängsnivå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i kandidatexamen i Datavetenskap på 31-60 poängsnivå.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som användande av databaser för att lagra och hämta information.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • ER-modellering och databaskonstruktion
 • SQL som frågespråk och definitionsspråk
 • Normalisering
 • Programmering mot en databasserver
 • Personuppgiftslagen
 • Transaktioner

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om relationsdatabaser och deras uppbyggnad
 • förståelse av teorin kring databasdesign och normalformer
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • implementera en databas utifrån en problemformulering
 • lagra och hämta information ur databaser
 • visa färdigheter i SQL, E/R-modellering och normalisering, samt programmering i samband med databaser

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar minst 30 timmar, övningar och laborationer ca 20 timmar, projektarbete ca 20 timmar och självstudier ca 120 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: För godkänd krävs att samtliga redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen fått värderingen godkänd.

Betygsbedömning: För väl godkänd krävs att minst 60% av de VG-grundande redovisningarna (beräknat efter poängantal) värderats väl godkänd och att tentamen har värderats med väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore, Databasteknik, Studentlitteratur 2005

Referenslitteratur:
 • Yank, Kevin: Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jesper Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657303