Programvarukonstruktion: Processer och modeller

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I eller DA315A-Objektorienterad spelprogrammering och DA316A-Objektorienterad analys och design och DA270A-Projekt I.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
DA138A version 1,3
Engelsk benämning:
Software Engineering: Processes and Models
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
19 september 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I eller DA315A-Objektorienterad spelprogrammering och DA316A-Objektorienterad analys och design och DA270A-Projekt I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i kandidatexamen i Datavetenskap på 31-60 poängsnivån.

Syfte

Kursen syftar till att introducera de tankesätt, färdigheter, modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling. Målsättningen är att genom en reflekterande praktik förvärva en teoretisk ram för val av modeller och metoder vid systemutveckling. Kursens syfte är även att studenten ska skapa sig förståelse och praktiska färdigheter om begrepp, modeller, metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade informationssystem.

Innehåll

Kursen innefattar följande:

 • grundläggande systemutveckling med avseende på processen, processtöd och planering av denna verksamhet
 • grundläggande delar av systemutveckling såsom insamling av information, hantering av risker, analys och design

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom systemutveckling
 • visa förståelse för betydelsen av strukturerade arbetssätt för systemutveckling och metoder såsom livscykelmodellen, kravhantering, analys, design, implementering, validering, verifiering, riskhantering
 • kunna identifiera problemområden inom systemutveckling
 • visa grundläggande kunskap om olika processmodeller och utvecklingsmetoder
 • visa förståelse för programutvecklingsprocessen från idé via krav till implementering
 • kunna redogöra för modeller, metoder och standarder som används vid utveckling av datorbaserade informationssystem

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa förmåga att analysera en utvecklingsprocess utifrån olika synsätt
 • visa förmåga att planera, diskutera och motivera tillvägagångssätt för systemutveckling och processmodeller

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över relationen mellan processmodell och systemutvecklingsprocessen
 • kunna reflektera över egna erfarenheter från projektarbete i förhållande till processmodeller och utvecklingsmetoder

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, övningar och seminarier ca 20 timmar, handledning ca 2 timmar, samt självstudietid ca 158 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen och väl godkänd på samtliga inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Pressman, Roger & Maxim, Bruce, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th Edition, McGraw-Hill, 2014, ISBN: 9781259253157 eller
 • Pressman, Roger, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7th Edition, McGraw-Hill, 2009, ISBN: 9780071267823

Referenslitteratur:

 • Sommerville, Ian, Software Engineering, 9:de upplagan, Pearson Higher Education, 2010, ISBN: 9780137035151

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Kristina Allder, Kursansvarig
Telefon: 040-6657132
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620