Projektledning - tillämpad IT

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA140A version 1,1
Engelsk benämning:
Project Management - Applied IT
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
04 maj 2005
Fastställandedatum:
25 maj 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
27 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmågan att leda och samordna informationstekniska projekt i olika slags organisationer och under olika typer av faser, samt utveckla förståelse för hur projekt initieras, planeras och genomförs utifrån ett teoretiskt perspektiv, i relation till praktisk erfarenhet samt kombinationen - syntesen - av dessa två.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses i år 3 på programmet Informationsarkitekt och kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller minst 60 högskolepoäng i informationssystem med progression.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • med hjälp av teoretiska begrepp kunna beskriva vad projektledarskap och framgångsfaktorer i projektarbete innebär
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna fungera konstruktivt som projektledare och som medarbetare i en IT-orienterad projektorganisation

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter (5 hp), godkänd praktik (5 hp), samt godkänd tentamen (5 hp).
Praktiken bedöms utifrån värderingar gjorda av beställare, handledare och projektmedlemmar.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av två delar:
Del 1:
Den första delen behandlar teorier och praxis kring arbete i projektform. I fokus för diskussionen är projektledaren och vilken karaktär den rollen har samt vilka kompetenser som krävs för att skissera, planera, genomföra och överlämna ett projekt tillsammans med medarbetarna. Övningar om självinsikt ska bidra till en förståelse för ledarskapets natur och de egna resurserna.
Del 2:
Den andra delen innebär att anta rollen som projektledare för ett "verkligt" projekt som drivs i någon yngre årskurs. Förberedelserna för praktiken görs redan i första delen där man författar sin personliga handbok.

Arbetsformer

Kursen vilar på ett projektdrivet lärande, där studenten förväntas att aktivt fördjupa sig i både de teoretiska och de praktiska moment som krävs för att utveckla ledarskap och projektkunnande.
Seminarier:
Teoridelen (del 1) karaktäriseras av en serie seminarier ledda av en lärare men med aktivt deltagande av studenterna i form av grupparbeten, enskilda förberedelser eller presentationer av studenter eller gäster. Internet som gemensam mötesplats för projektarbete tränas genom att kursen är nätbaserad. Flera diskussionsforum är öppna via Internet i vilka olika frågor diskuteras och ventileras mellan seminarierna. Delen omfattar ca 200 arbetstimmar.
Praktisk ledning:
Praktiken (del 2) är ett uppdrag som består i att leda ett större projektarbete. Studenterna får erfarenhet av verkligt och praktiskt projektledarskap genom att dels inte känna projektdeltagarna och dels eventuellt inte vara specialist inom området. Delen omfattar ca 200 arbetstimmar.
Under hela genomförandet av projektledningen har studenten tillgång till personlig handledning. Studenten dokumenterar arbetsprocessen i en personlig dagbok via Internet.
Workshop:
Kursen avslutas med en gemensam workshop där de egna dagböckerna från praktikfallet diskuteras och ventileras i ljuset av den teoretiska referensramen.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Tonnquist, B. Projektledning. Sanoma Utbildning, fjärde upplagan, 2012. ISBN: 978-91-523-1265-0
  • Tonnquist, B. Projektledning: övningsbok. Bonnier Utbildning, första upplagan; andra tryckningen, 2010. ISBN: 978-91-622-9698-8
  • Gustavsson, T. Agil projektledning. Sanoma Utbildning, första upplagan, 2011. ISBN: 978-91-523-0936-0
  • Jansson, T. & Ljung, L. Individer, grupper och ledarskap i projekt. Studentlitteratur, första upplagan, 2011. ISBN: 978-91-44-06807-7

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen