Programmering med Java, del II

Sammanfattning

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom programmering, samt erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara. Kursen behandlar objektorienterad programmering och innehåller moment som objekt, arv, interface, grafiska användargränssnitt, trådar och kommunikation. Undervisningen byggs kring material som ges via Internet och förutsätter tillgång till utvecklingsmiljö för Java. Avslutande tentamen skrivs vid en obligatorisk träff i Malmö. Det kan dock finnas möjlighet att tentera vid annan högskola, men det är upp till studenten att anordna det praktiska samt stå för eventuella kostnader.

Behörighetskrav

Grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2012, vår 2011, vår 2010, vår 2009

Kurskod:
DA147A version 2,1
Engelsk benämning:
Programming with Java, part II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 december 2005
Fastställandedatum:
21 december 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2010
Ersätter kursplan fastställd:
09 november 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering och tillägnar sig erfarenhet av konstruktion, implementering och dokumentation av programvara.

I kursen utvecklar studenten fördjupade kunskaper i programmeringsspråket Java.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

A(1-30)
Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • förstå grundläggande objektorienterade begrepp inom programmering
 • visa förståelse för objektorienterad programmeringsteknik
 • förstå vikten av att använda resurser i klassbibliotek

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera, konstruera och implementera enklare program i programmeringsspråket Java
 • kunna använda strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
 • känna till och i till viss del kunna använda befintliga klasser i klassbibliotek, t ex bygga ett enklare GUI, använda filer, lagra information i objektsamlingar, använda trådar och kommunicera via nätverk
 • kunna söka upp och ta del av information om Java via internet
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer och klasser vid konstruktion av ett mindre program

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och godkänt projekt.

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Objektorienterad programmering, bland annat innehållande klass, arv, gränssnitt, abstrakt klass, polymorfism och relationer mellan klasser
 • Språkspecifika tillämpningar, filhantering, trådar, nätverkskommunikation och databashantering

Arbetsformer

Distanskurs: Studiematerial och inlämningsuppgifter ges via Internet, som också används för redovisningar, frågor och diskussioner. Kursen omfattar ca 200 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Deitel, H. M.: Java How to Program. Prentice Hall, 2009

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Filip Larsson, studieadministratör
Telefon: 040-665 7016