Programmering med C#: Grundkurs

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursens syfte är att ge dig de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att utveckla Windowsapplikationer med objektorienterade metoder i språket C#. Windows Forms och kontroller utnyttjas för att skapa program med grafiska användargränssnitt. Kursen är också lämplig för dig som har programmeringserfarenhet, men som saknar erfarenhet av objektorienterad programmering. Kursen förbereder för fortsatta studier inom .NET-programmering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, vår 2013

Kurskod:
DA148A version 2,3
Engelsk benämning:
Programming Using C#: Basic Course
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 januari 2005
Fastställandedatum:
05 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
10 juni 2013
Ersätter kursplan fastställd:
22 december 2010

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att de studerande utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter för att utveckla Windowsapplikationer med objektorienterade metoder och språket C#. Windows Forms och kontroller utnyttjas för att skapa program med grafiska användargränssnitt. Kursen är också lämplig för studenter med programmeringserfarenhet, men som saknar erfarenhet av objektorienterad programmering för Windows.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • uppvisa kunskap om grundläggande koncept inom objektorienterad programmering.
  • visa fördjupad kunskap om den grundläggande strukturen och syntaxen i programspråket C#

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • uppvisa färdigheter och förmåga i utveckling av Windowsapplikationer med grafiska användargränssnitt genom att tillämpa objektorienterade tekniker
  • kunna analysera olika lösningar för att skapa Windowsapplikationer för .NET-miljön och välja den som är mest lämplig ur ett objektorienterat programmeringsperspektiv

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för Godkänd: godkända inlämningsuppgifter samt godkänt projektarbete.
Krav för Väl godkänt: För erhållande av betyget Väl godkänt på hel kurs krävs Väl godkänt betyg på projektarbetet och på minst 60 % av inlämningsuppgifterna.

Innehåll eller kursinnehåll

  • utvecklingsmiljön i Microsoft Visual Studio.NET, Windows Forms, kontroller och grafiska användargränssnitt.
  • grundläggande algoritmkonstruktion och programmeringsmetodik.
  • analys och användande av de objektorienterade begreppen inkapsling, arv och polymorfism.
  • grunderna i språket C#, primitiva datatyper och referens-datatyper, deklarationer och variabler, konstanter, metoder, namnrymder, klasser och objekt, struct och enum, arrayer och samlingar, selektion och upprepning, operatorer, undantagshantering och filströmmar.

Arbetsformer

Kursen består av teoretiska moment samt ett flertal praktiska programmeringsövningar och uppgifter. Kursen innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter och projekt. Kursen omfattar ca 200 timmar.

Distans: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till PC med Internetanslutning. Inga fysiska träffar planeras till Malmö. En del material kommer att vara på engelska.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Nagel, Christian, Evjen, Bill, Glynn, Jay, Watson, Karli, Skinner, Morgan, Professional C# 2012 and .NET 4.5, 2012, ISBN: 9781118314425

Alternativ bok:
  • Troelsen, Andrew Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, 2012, ISBN: 9781430242338

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt . En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett kursvärderingsmöte.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187