Introduktion till datavetenskap

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
DA153A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Computer Science
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 januari 2011
Fastställandedatum:
20 januari 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en förståelse för begrepp och metoder som är centrala för datavetenskap samt förståelse för vetenskaplighet. Kursen syftar också till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken man med lätthet och med begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik. Därmed förbereds studenten för kommande studier i programmering samt informations- och datahantering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmen Systemutvecklare, Informationsarkitekt, Spelutveckling och Management Information Systems och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap och Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Med undantag för Samhällskunskap A.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för viktiga begrepp inom datavetenskap och informationsteknologi.
 • kunna redogöra för datavetenskapen som ämne utifrån ett historiskt perspektiv och datavetenskapens förhållande till andra vetenskaper
 • visa förståelse för begreppet representation och dess betydelse för kommunikation inom datavetenskap och informationsteknik
 • kunna redogöra för några olika sätt att se på vetenskapen och olika vetenskapliga metoder
 • visa initial förståelse av vad ett språk är och då särskilt skillnaden mellan naturliga språk och formella språk
 • kunna redogöra för hur datorer, programvara och datornätverk är uppbyggda och fungerar samt hur dessa samspelar med användare
 • visa initial förståelse för informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • resonera utifrån olika infallsvinklar på kunskap och information i en problemlösningssituation
 • använda ett formellt språk som ett verktyg i problemlösning
 • använda metodik för insamling och strukturering av information om en given verksamhet
 • använda ordbehandlingsprogram som verktyg vid rapportskrivning
 • använda kalkyleringsprogram som verktyg vid databehandling, analys och presentation
 • kommunicera med andra personer om och med informationsteknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till informationsteknologin och dess användning
 • kritiskt kunna reflektera över hur informationsteknikens påverkar samhället och vice versa

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.

För väl godkänd krävs att tentamen värderats som väl godkänd samt att övriga redovisningar värderats som godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av följanden delar:

 • datorns och datavetenskapens historia
 • en översikt över datavetenskap som disciplin
 • vetenskapsteori och vetenskapens metoder
 • etik
 • språk, representation och logik
 • basfärdigheter inom informationsteknik

Arbetsformer

Föreläsningar om ca 20 timmar, seminarier 6 timmar, övningar 4 timmar, laborationer 8 timmar samt självstudier ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dale, N., Lewis, J. Computer Science Illuminated, 4th ed. Jones and Bartlett, Sudbury, 2010

Johansson, L-G. Introduktion till vetenskapsteorin, Thales, 2003

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter