Introduktion till datavetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
DA153A version 1,2
Engelsk benämning:
Introduction to Computer Science
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 januari 2011
Fastställandedatum:
17 juni 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
29 maj 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en förståelse för begrepp och metoder som är centrala för datavetenskap samt förståelse för vetenskaplighet. Kursen syftar också till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken man med lätthet och med begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik. Därmed förbereds studenten för kommande studier i programmering samt informations- och datahantering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmen Systemutvecklare, Informationsarkitekt, Spelutveckling och Management Information Systems och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap och Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för viktiga begrepp inom datavetenskap och informationsteknologi
 • kunna redogöra för datavetenskapen som ämne utifrån ett historiskt perspektiv och datavetenskapens förhållande till andra vetenskaper
 • visa förståelse för begreppet representation och dess betydelse för kommunikation inom datavetenskap och informationsteknik
 • kunna redogöra för några olika sätt att se på vetenskapen och olika vetenskapliga metoder
 • visa initial förståelse av vad ett språk är och då särskilt skillnaden mellan naturliga språk och formella språk
 • kunna redogöra för hur datorer, programvara och datornätverk är uppbyggda och fungerar samt hur dessa samspelar med användare
 • visa initial förståelse för informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
 • visa förståelse för hur data sammanställs och presenteras t.ex. med hjälp av statistik

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • resonera utifrån olika infallsvinklar på kunskap och information i en problemlösningssituation
 • använda ett formellt språk som ett verktyg i problemlösning
 • använda relevanta verktyg för att sammanställa och presentera information vid rapportskrivning
 • kommunicera med andra personer om och med informationsteknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa förmåga att utifrån konkreta och aktuella problembeskrivningar som berör IT och samhälle kunna identifiera och diskutera olika etiska aspekter
 • kritiskt kunna reflektera över hur informationsteknikens påverkar samhället och vice versa

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.

För väl godkänd krävs att tentamen värderats som väl godkänd samt att övriga redovisningar värderats som godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av följanden delar:

 • datorns och datavetenskapens historia
 • en översikt över datavetenskap som disciplin
 • vetenskapsteori och vetenskapens metoder
 • etik
 • språk, representation och logik
 • basfärdigheter inom informationsteknik

Arbetsformer

Föreläsningar om ca 20 timmar, seminarier 6 timmar, övningar 4 timmar, laborationer 8 timmar samt självstudier ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dale, N., Lewis, J. Computer Science Illuminated, 5th ed. Jones and Bartlett Publishers, Inc, Sudbury, 2012. ISBN: 9781449672843

 • Hanson, B. Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden, Studentlitteratur, Lund, 2011. ISBN: 9789144070957

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen