Introduktion till datavetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
DA154A version 2
Engelsk benämning:
Introduction to Computer Science
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap samt i data- och informationsvetenskap på nivå 1 - 30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap och i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en förståelse för begrepp och metoder som är centrala för datavetenskap samt förståelse för vetenskapligt synsätt. Kursen syftar också till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken man med lätthet och med begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik. Därmed förbereds studenten för kommande studier i programmering samt informations- och datahantering.

Innehåll

Kursen består av följande delar:

 • datorns och datavetenskapens historia
 • en översikt över datavetenskap som disciplin
 • vetenskapsteori och vetenskapens metoder
 • etik
 • språk, representation och logik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för viktiga begrepp inom datavetenskap och informationsteknologi
 • kunna redogöra för datavetenskapen som ämne utifrån ett historiskt perspektiv och datavetenskapens förhållande till andra vetenskaper
 • visa förståelse för begreppet representation och dess betydelse för kommunikation inom datavetenskap och informationsteknik
 • kunna redogöra för några olika sätt att se på vetenskap och olika vetenskapliga metoder
 • visa grundläggande förståelse av vad ett språk är och då särskilt skillnaden mellan naturliga språk och formella språk
 • kunna redogöra för hur datorer, programvara och datornätverk är uppbyggda och fungerar samt hur dessa samspelar med användare
 • visa grundläggande förståelse för informell och formell logik vid problemlösning
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • resonera utifrån olika infallsvinklar på kunskap och information i en problemlösningssituation
 • använda ett formellt språk som ett verktyg i problemlösning
 • använda relevanta verktyg för att sammanställa och presentera information vid rapportskrivning
 • kommunicera muntligt och skriftligt med andra personer om och med informationsteknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att utifrån konkreta och aktuella problembeskrivningar som berör IT och samhälle kunna identifiera och diskutera olika etiska aspekter
 • kritiskt kunna reflektera över hur informationsteknikens påverkar samhället och vice versa

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen (4 hp) samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar (3,5 hp).

Betygsbedömning
Krav för Godkänd: Att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått betyget godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.

För Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt betyg på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Lars-Erik Janlert (2015). Tänkande och beräkning, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur
 • Svenska skrivregler (2008). Stockholm: Liber
 • Winter, Simon & Johansson, Per (2009). Digitalis filosofi: människor, modeller och maskiner. Version 1.0 Stockholm: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Tillgänglig på Internet: iis.se/docs/digitalis_filosofi_web.pdf
Kompletterande materiel publiceras på kursplatsen.

Referenslitteratur:
 • Oates, Briony J. (2006). Researching information systems and computing. London: SAGE

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Susanne Frennert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658441