Introduktion till interaktionsdesign

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att förbättra användningen. Under kursen tillägnar du dig en grundläggande förståelse för hur främst digitala tjänster men även produkter kan utformas för god användningskvalitet. I kursen ingår en introduktion till interaktionsdesign med exempel från digitala medier, spel och underhållning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. (Områdesbehörighet A6/6)

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
DA157A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Interaction Design
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
29 april 2011
Fastställandedatum:
29 april 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera studenterna till interaktionsdesign, både genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av interaktivitet i digitala tjänster och produkter samt att utveckla förmåga att värdera och kommunicera kvaliteter i interaktion med digitala tjänster och produkter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i Systemutvecklare-programmet och Informationsarkitekt-programmet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. (Områdesbehörighet A6/6)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha utvecklat en förståelse för interaktionsdesign och dess grundläggande teori och praktik samt dess tillämpning vid design av artefakter för nyttobruk.
 • ha utvecklat en förståelse för en användarcentrerad designprocess och dess olika faser samt grundläggande kunskap om grundläggande metoder.
 • ha utvecklat en förståelse för mänskliga faktorer i interaktionen mellan användare och artefakt.
 • ha utvecklat en förståelse för grundläggande begrepp i gränssnittsdesign.
 • kunna orientera sig inom området användarupplevelser (user experience).

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna genom grupparbete utarbeta koncept för digitala nyttoartefakter med fokus på kvalitet i användning.
 • kunna kartlägga och analysera brukskontexter och presumtiva användares behov för att utifrån dessa designa relevanta koncept.
 • kunna använda och anpassa relevanta användarcentrerade designmetoder och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess.
 • kunna använda relevanta tekniker för att kommunicera och gestalta designkoncept i olika skeden av en designprocess. Exempel på sådana tekniker är fysiska mockups och stillbildsscenarier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna uppvisa förståelse för digitala artefakters möjlighet att både ge nytta samt skapa upplevelser.
 • kunna uppvisa förmåga att bedöma och reflektera över sina och andras designbeslut, val av designmetoder och utformande av designkoncept i en användarcentrerad designprocess.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänt på kursen krävs genomförande av samtliga introduktionsuppgifter såväl som designprojekt med godkänt resultat. Muntlig och multimedial framställning av uppgifter, skriftliga rapporter och gruppdiskussioner utgör underlag för bedömning.

Innehåll eller kursinnehåll

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till interaktionsdesign, omfattande nyttoorienterad och upplevelseorienterad IT-användning. Inom ramen för kursen genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna kan genomföra research och fältstudier, utforma koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.

Kursen består av två kursmoment:

 • Introduktionsövningar (3 hp). En serie mindre övningar som introducerar ämne, grundläggande arbetsmetodik och vanliga gestaltningsformer.
 • Designprojekt i grupp (4,5 hp). Ett designprojekt som tillämpar alla moment i designprocessen, med fältstudier, idé- och konceptutveckling, detaljdesign och gestaltning, samt projektpresentation.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar ca 10h, workshops och handledning ca 20h, självständigt arbete enskilt ca 100h och i grupp ca 50h samt redovisning av uppgifter och gemensam diskussion ca 20h.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Saffer, D. (2010). Designing for interaction: Creating smart applications and clever devices. Berkeley, CA: New Riders.

Buxton, B. (2007). Sketching user experiences: Getting the design right and the right design. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Moggridge, B. (2007). Designing interactions. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Cooper, A. (2004). The Inmates are Running the Asylum. Indianapolis: Sams Publishing.

Cooper, A., Reimann, R. and Cronin, D. (2007). About Face 3. Indianapolis: Wiley Publishing.

Norman, D. (1988). The Design of Everyday Things. New York: Basic Books.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen