Programmering och modellering

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30hp i datavetenskap inklusive kurserna: DA153A Introduktion till datavetenskap och DA156A Introduktion till webbutveckling.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
DA158A version 1
Engelsk benämning:
Programming and Modeling
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
23 februari 2012
Fastställandedatum:
23 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten erhåller grundläggande färdighet inom programmering, objektorienterad programmeringsmetodik och modullering av objekorienterade system. Vidare syftar kursen till att studenten erhåller förståelse för datalogiska begrepp och metoder.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap på 31-60 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30hp i datavetenskap inklusive kurserna: DA153A Introduktion till datavetenskap och DA156A Introduktion till webbutveckling.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för begrepp, koncept och tekniker inom strukturerad och objektorienterad programmering
 • visa ett algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
 • visa förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera, strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • självständigt från en problembeskrivning kunna analysera problem och konstruera ett fungerande objektorienterat program
 • kunna utföra grundläggande modellering av objektorienterad programvara med användande av UML
 • specificera use-case diagram, aktivitetsdiagram, klassdiagram, objektsdiagram, sekvensdiagram och tillståndsdiagram
 • kunna implementera några algoritmer och datastrukturer i något programmeringsspråk
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer, objektsamlingar och klasser vid konstruktion av ett mindre program och motivera sina val
 • kunna göra en bedömning av komplexitet för implementation av informationssystemlösningar med utgångspunkt i datavetenskapliga metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över alternativa objektorienterade lösningars för- och nackdelar för ett givet problem.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: För godkänd krävs att tentamina och samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått betyget G.

För väl godkänd krävs att ingående tentamina värderats VG samt att 50 % av redovisningarna fått betyget VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar med fokus på programmeringsfärdigheter:

 • problemlösningsstrategier
 • strukturerad programmering
 • objektorienterad programmering
 • de viktigaste sätten att bygga objekt och datatyper i det aktuella programmeringsspråket
 • algoritmer och datastrukturer för informationsmodeller
Kursen innehåller också beskrivande och analyserande moment utifrån ett objektorienterat synsätt med UML som verktyg:
 • modellering med UML med fokus på analys och design
 • identifiering av objekt och klasser

Arbetsformer

Föreläsningar ca 40 timmar, övningar minst 20 timmar, praktiska övningar och laborationer ca 170 timmar, handledning av projektarbete ca 2h, samt självstudier ca 268 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Downey, Allen B, Python for Software Design, Cambridge University Press, 2009, ISBN: 9780521725965
 • Downey, Allen B, Think Complexity O'Reilly & Associates, 2012, ISBN: 9781449314637
 • Gomaa, Hassan, Software Modeling and Design UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures, Cambridge University Press, 2011, ISBN: 9780521764148

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen