Avancerad programmering i C++

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA170A version 1,1
Engelsk benämning:
Advanced Programming in C++
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
17 oktober 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten erhåller förståelse för C++ mekanismer och språkkonstruktioner. Vidare erhåller studenten, med hjälp av problemlösning och programvarukonstruktion, färdighet för att kunna konstruera standardbibliotek.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 45 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha förståelse för avancerade språkkonstruktioner i C++, t.ex. undantagshantering, typkonvertering, initieringsordning, mallar och polymorphism
  • kunna förklara de grundläggande idéerna med designen av STL (C++ standardbibliotek) särskilt när det gäller container-klasserna

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • konstruera icke-triviala klasshierarkier med hänsyn taget till användbarhet för andra programmerare, effektivitet och felsäkerhet
  • implementera de hjälpklasser som behövs för en avancerad användning av STL, t.ex. funktionsobjekts-, policy- och traitsklasser
  • konstruera algoritmer som använder sig av både färdiga och egenkonstruerade bibliotek
  • utvärdera konsekvenserna av olika sätt att bygga en klass(-hierarki)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående moment genomförts och minst fått betyget godkänt.

För Väl godkänt: Kraven för Godkänt samt
att minst hälften av VG-givande moment (med hänsyn till högskolepoängen) har bedömts som VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • De avancerade delarna av C++, (multipelt-) arv, polymorhism, minneshantering, mallar, felhantering, överlagring av operatorer, smarta pekare m.m.
  • Genomgång av delar av STL

Arbetsformer

Föreläsningar minst 16 timmar, laborationer och projekthandledning minst 20 timmar, och eget arbete ca 164 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Lippman, S.B., Lajoie J., Moo, B.E.: C++ Primer, Fifth edition (2012, or later edition). Addison-Wesley Educational Publishers Inc. (976 sidor) ISBN13: 9780321714114

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Olle Lindeberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657625