Applikationsutveckling för Android

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA171A version 1
Engelsk benämning:
Application Development for Android
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
23 februari 2012
Fastställandedatum:
23 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter för att konstruera mjukvara för mobiltelefoner och surfplattor. Kursen syftar också till att studenten skall skaffa sig en förståelse för skillnaden mellan programvaruutveckling för datorer jämfört med handhållna enheter. Kursen fokuserar på utveckling för Android OS.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 45 hp datavetenskap varav minst 15 hp inom objektorienterad programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för Androidplattformens uppbyggnad och särdrag
 • visa förståelse för hur mobiltelefonutveckling (och mer specifikt Androidutveckling) skiljer sig från programvaruutveckling för datorer.
 • visa förståelse för uppbyggnaden av 2D-spel för Android

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • konstruera användargränssnitt för Androidapplikationer
 • redogöra för användning av sensorer och kamera i en applikation
 • använda ljudeffekter i en Androidapplikation
 • värdera olika sätt att konstruera Androidapplikationer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i form av muntliga redovisningar och ett projekt.

Betygsbedömning
För godkänt betyg krävs att samtliga examinationsuppgifter inklusive projektet värderas som godkända.
För betyget väl godkänt krävs att projektet bedöms som väl godkänt samt att övriga examinationsuppgifter värderas som godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Områden som behandlas är:

 • översikt av Androidplattformen
 • miljö för Androidutveckling
 • hur skiljer sig Androidutveckling från övrig programvaruutveckling
 • uppbyggnad av Androidapplikationer
 • användargränssnitt
 • användning av sensorer och kamera
 • ljudeffekter
 • 2D-spel för Android
Kursen innehåller också träning av generella programmeringsfärdigheter såsom:
 • problemlösningsstrategier
 • strukturerad programmering
 • objektorienterad programmering

Arbetsformer

Workshops/föreläsningar ca 16 timmar, laborationer och projekthandledning ca 20 timmar samt självstudier ca 164 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Gargenta, Marco (2011). Learning Android, O’Reilly Media. ISBN-13:9781449390501, ISBN-10: 1449390501

Rekommenderad litteratur:
 • Rogers, Richard A., (2011). Learning Android Game Programming, Addison-Wesley Educational Publishers Inc. ISBN-13:9780321769626, ISBN-10: 0321769627

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen