Programmeringsspråk och paradigmer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 45 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA172A version 1,1
Engelsk benämning:
Programming Languages and Paradigms
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
27 september 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten erhåller grundläggande förståelse för flera programmeringsparadigmer och programmeringsspråk. Utgående från Objektorienterad programmering studeras andra paradigm t.ex. funktionell- och logiikprogrammering för att få en fördjupad förståelse för de olika möjligheter som finns för att lösa ett programmeringsproblem.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 45 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha förståelse för skillnaden mellan några programmeringsparadigmer (t.ex. objektorienterad, funktionell och logisk)
  • ha grundläggande förståelse för vad som krävs för att bygga en enklare tolk för ett interpreterat programmeringsspråk

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna implementera en algoritm i flera programmeringspråk/paradigmer
  • kunna bygga en enklare tolk för ett interpreterat scriptspråk
  • kunna värdera vilket språk/paradigm som är lämplig för ett givet problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsbedömning:
För godkänd krävs att samtliga ingående moment genomförts och minst fått betyget godkänt.
För Väl godkänt: Kraven för Godkänt samt
att minst hälften av VG-givande moment (med hänsyn till högskolepoängen) har bedömts som VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

  • Minst två icke objektorienterade programmeringsparadigmer
  • Interpreteringsteknik
  • Lösa samma problem i olika paradigmer

Arbetsformer

Föreläsningar 16 timmar, laborationer 16 timmar, projekthandledning 4 timmar, och självstudier ca 164 timmar

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Abelson, Harold; Sussman, Gerald Jay; Sussman, Julie, Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press, 1996, 2 editionen 657 sidor, ISBN13: 9780262510875. Finns även gratis på webben: http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html
  • Virtuellt kompendium bestående av webreferenser till artiklar och tutorials.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620