Objektorienterad programvaruutveckling I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
DA183A version 1,1
Engelsk benämning:
Object Oriented Software Development I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 januari 2011
Fastställandedatum:
05 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
20 januari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara. Kursen syftar även till att introducera begrepp, modeller och metoder, som används för utveckling av objektorienterade system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmen Systemutvecklare respektive Spelutveckling och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i Datavetenskap och Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmering
 • visa en grund för algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
 • visa förståelse för strukturerad och objektbaserad programmeringsteknik
 • visa förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara, specifikt kravhanteringsfasen och de diagram som är användbara där.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera, strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • kunna använda strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga klasser i klassbibliotek
 • kunna använda Use-case diagram och aktivitetsdiagram i en kravinventering och även som dokumentationsverktyg
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer, objektsamlingar och klasser vid konstruktion av ett mindre program och motivera sina val

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.

För väl godkänd krävs att tentamen värderats som väl godkänd samt att övriga redovisningar värderats som godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens innehåller både teoretiska och praktiska delar med fokus på programmeringsfärdigheter:

 • problemlösningsstrategier
 • formell och informell logik som hjälpmedel vid utformande av algoritmer
 • strukturerad programmering
 • objektorienterad programmering
Kursen innehåller också beskrivande och analyserande moment utifrån ett objektorienterat synsätt med UML som verktyg:
 • modellering med UML med fokus på kravbild och objektorienterad analys.
 • objekt och klasser, identifiering av objekt och klasser

Arbetsformer

Föreläsningar om ca 20 timmar, seminarier 6 timmar, övningar 4 timmar, laborationer 40 timmar samt självstudier ca 130 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Nagel, Christian, Evjen, Bill, Glynn, Jay, Watson, Karli, Skinner, Morgan, Professional C# 2012 and .NET 4.5, 2012, ISBN: 9781118314425
 • Stevens, Perdita, Using UML Software Engineering with Objects and Components (2nd Edition), 2005, ISBN: 9780321269676

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187