Objektorienterad programvaruutveckling II

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA183A-Objektorienterad programvaruutveckling I.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
DA184A version 1,1
Engelsk benämning:
Object Oriented Software Development II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
21 juni 2011
Fastställandedatum:
05 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
21 juni 2011

Kursbeskrivning

Kursen syfte är att utveckla kunskap i objektorienterad programvarukonstruktion och fördjupad förståelse och färdighet i användandet av objektorienterade modeller för problemanalys och problemlösning. Kursen ger även träning i objektorienterade programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen går på första året i utbildningsprogrammen Spelutveckling och Systemutveckling och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap och datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA183A-Objektorienterad programvaruutveckling I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för objektorienterad programmeringsteknik
 • visa förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara, specifikt analys- och designfasen och de diagram som är användbara där.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • självständigt från en problembeskrivning kunna analysera problem och konstruera ett fungerande objektorienterat program.
 • behärska den grundläggande delen av det aktuella programmeringsspråket.
 • kunna utföra grundläggande modellering av objektorienterad programvara med användande av UML
 • kunna skriva läslig kod som underlättar underhåll och återanvändning.
 • specificera klassdiagram, sekvensdiagram och tillståndsdiagram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över alternativa objektorienterade lösningars för- och nackdelar för ett givet problem.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker under kursens gång i form av tentamen samt i form av muntliga och skriftliga redovisningar varav de avslutande redovisningarna är betygsgrundande.

Betygsbedömning
För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen godkänd samt att tentamen bedömts som godkänd.

För väl godkänd krävs att studenten på minst hälften av de ingående redovisningarna som betygsätts med väl godkänd har uppnått väl godkänd samt att tentamen bedömts som väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens innehåll:

 • Strukturerad objektorienterad programmering
 • De viktigaste sätten att bygga objekt och datatyper i det aktuella programmeringsspråket
 • Objektorienterade modeller i UML

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer, inlämningsuppgifter och mindre projekt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Nagel, Christian, Evjen, Bill, Glynn, Jay, Watson, Karli, Skinner, Morgan, Professional C# 2012 and .NET 4.5, 2012, ISBN: 9781118314425
 • Stevens, Perdita, Using UML Software Engineering with Objects and Components (2nd Edition), 2005, ISBN: 9780321269676

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187