Programvarukonstruktion

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Utöver ovanstående krävs kurserna DA153A - Introduktion till datavetenskap, 7.5hp och DA270A - Projekt I, 7.5hp samt 15 hp programmering.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA185A version 1
Engelsk benämning:
Software Engineering
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
19 april 2012
Fastställandedatum:
14 april 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten sammanlänkar tidigare kunskaper i programmering, analys och design samt projektarbete till ett helhetsperspektiv för programutveckling i grupp. Kursen behandlar två perspektiv av programvarukonstruktion; det tekniska perspektivet, såsom arkitekturer och det metodiska perspektivet såsom projektplanering och kravhantering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i utbildningsprogrammen Systemutvecklare samt Spelutveckling på 31-60 poängsnivån. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling respektive kandidatexamen i Datavetenskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Utöver ovanstående krävs kurserna DA153A - Introduktion till datavetenskap, 7.5hp och DA270A - Projekt I, 7.5hp samt 15 hp programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för vikten av strukturerade metoder för utveckling av informationssystem
 • kunna beskriva olika metoder och dess upplägg samt dess tillämpning för utveckling av informationssystem
 • kunna beskriva olika stödverktyg för utveckling av informationssystem såsom; versionshanteringssystem, ändringshanteringssystem, kravhanteringssystem, designverktyg och testverktyg
 • visa förståelse för olika arkitektoniska modellers användning med avseende på fördelar och nackdelar
 • visa förståelse för betydelsen av lämpliga mätetal och dess tolkning med avseende på programvarans kvalitet och på längre sikt hur dessa kan användas för processförbättring

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • välja lämpliga metoder och verktyg för utveckling av informationssystem med avseende på olika faktorer såsom; tidsram för utveckling, beräknad livslängd av programvara, komplexitet i produktens konstruktion, etc.
 • välja lämpliga arkitektoniska modeller utifrån kundönskemål
 • definiera och konstruera lämpliga testfall utifrån givna kundkrav

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • diskutera och värdera de inneboende problem som uppstår vid utveckling av informationssystem i grupp med avseende på organisation och teknik

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller:


 • Strukturerad programvaruutveckling
 • Utvecklingsprocesser
 • Agil programvaruutveckling
 • Sociotekniska system
 • Kravhantering
 • Systemmodellering
 • Design av arkitekturer och komponentbaserad utveckling
 • Design och implementering
 • Testning av programvara och tillförlitlighet
 • Vidareutveckling och återanvändning
 • Utveckling av distribuerade system
 • Programvara som tjänster och SOA
 • Projektstyrning och planering
 • Configuration management
 • Kvalitetsledning och processförbättring

Arbetsformer

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, workshops, seminarier och projektarbete. Föreläsningar ca 40 timmar, seminarier och workshops ca 20 timmar, samt projektarbete och självstudietid ca 140 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Sommerville, Ian, Software Engineering, Addison Wesley, 9:e utgåvan, 2010

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Steve Dahlskog, Kursansvarig
Telefon: 040-6657127