Datorkommunikation

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30hp i datavetenskap varav minst 7,5hp i programmering.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA187A version 1
Engelsk benämning:
Data Communication
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad programmeringserfarenhet. Vidare ska studenten tillgodogöra sig förstärkt erfarenhet och fördjupade teoretiska kunskaper inom de fundamentala protokoll som utgör dagens Internet samt design och implementation av praktiska och effektiva högnivåprotokoll, vilket syftar till att utveckla en förmåga att lösa problem som ofta uppkommer i en programmerares vardag.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i utbildningsprogrammen Systemutvecklare samt Spelutveckling på 31-60 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30hp i datavetenskap varav minst 7,5hp i programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • visa fördjupad förståelse för egenskaper hos strukturerade och objektorienterade datorprogram
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av funktionen och implementationen av några vanliga länkprotokoll samt centrala Internetprotokoll
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av fundamentala principer såsom lagerprincipen samt routing i ett internet
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av grundläggande och avancerade högnivåprotokoll och Internetapplikationer

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna använda och självständigt implementera simulationer i en nätverkssimulator för att observera och analysera beteenden och funktionalitet hos Internet protokoll samt fundamentala Internet-algoritmer
 • självständigt och i grupp kunna implementera programvara som kan initiera, genomföra och avsluta datorkommunikation mellan flera datorer i ett nätverk med angivna och/eller egendefinierade protokoll för att lösa och implementera givna problem korrekt och effektivt.
 • arbeta effektivt i grupp och självständigt för att lösa givna problem korrekt och effektivt inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • utifrån en given problemställning självständigt och i grupp kunna analysera problemet samt kritiskt välja lämpligt angreppssätt, protokoll och algoritmer
 • utföra en korrekt implementation, samt kunna resonera kring och kritiskt värdera design- och implementationsval ur olika aspekter såsom prestanda

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter samt ett projektarbete.

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd på minst 60% av examinationsmomenten som viktas efter hp på momenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • ethernet
 • fundamentala Internet-algoritmer
 • uppbyggnad och funktioner hos fundamentala protokoll i ett TCP/IP Internet
 • högnivåprotokoll
 • klient-server lösningar
 • sockets och trådar
 • internetapplikationer

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, laborationer och seminarium ca 30 timmar, projekthandledning ca 5 timmar, samt självstudietid ca 135 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP - Principles, Protocols, and Architecture, 5th Edition, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN: 978-0-131-87671-2

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Mia Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657772