Introduktion till systemutveckling

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
DA195A version 1,1
Engelsk benämning:
Introduction to System Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
24 januari 2011
Fastställandedatum:
01 juli 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
24 januari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera de tankesätt, färdigheter, modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling. Målsättningen är att genom en reflekterande praktik förvärva en teoretisk ram för val av modeller och metoder vid systemutveckling. Kursens syfte är även att studenten ska skapa sig förståelse och praktiska färdigheter om begrepp, modeller, metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade informationssystem.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Systemutvecklarprogrammet, årskurs 1, och kan ingå i kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom systemutveckling
 • visa förståelse för betydelsen av strukturerade arbetssätt för systemutveckling och metoder såsom livscykelmodellen, kravhantering, analys, design, implementering, validering, verifiering, riskhantering
 • kunna identifiera problemområden inom systemutveckling
 • visa grundläggande kunskap om olika processmodeller och utvecklingsmetoder
 • visa förståelse för programutvecklingsprocessen från idé via krav till implementering
 • kunna redogöra för modeller, metoder och standarder som används vid utveckling av datorbaserade informationssystem

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • visa förmåga att analysera en utvecklingsprocess med både akademisk utgångspunkt och pragmatiskt synsätt
 • visa förmåga att planera, diskutera och motivera tillvägagångssätt för systemutveckling och processmodeller

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • reflektera över relationen mellan processmodell och systemutvecklingsprocessen

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar följande:

 • grundläggande systemutveckling med avseende på processen, processtöd – verktyg och pipelines för innehållsutveckling och planering av denna verksamhet
 • utveckling av programvara med hjälp av process och metodstöd samt praxis
 • grundläggande systemutvecklingsproblem såsom insamling av information, hantering av risker, analys och design, etc

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, laborationer och seminarier ca 36 timmar, projekthandledning ca 4 timmar, projektarbete ca 76 timmar, samt självstudietid ca 64 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Pressman, Roger, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7th Edition, McGraw-Hill, 2009, ISBN: 9780071267823

Referenslitteratur:
 • Sommerville, Ian, Software Engineering, 9:de upplagan, Pearson Higher Education, 2010, ISBN: 9780137035151

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Kristina Allder, Kursansvarig
Telefon: 040-6657132