Storskaliga webbapplikationer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap, inklusive minst 15 hp programmering.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
DA197A version 1
Engelsk benämning:
Large scale web applications
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
07 november 2012
Fastställandedatum:
22 oktober 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och färdighet i teori, teknik och arkitektur för webbtjänster och distribuerade system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i kandidatexamen i datavetenskap med inriktning i sysyemutveckling på 31-60-poängsnivå.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap, inklusive minst 15 hp programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för gängse begrepp och metoder inom webbtjänster, distribuerade system och öppna programmeringsgränssnitt
 • redogöra för koncepten tjänsteorienterad arkitektur och distribuerade system
 • redogöra för arkitekturer för distribuerade system, med fokus på typen REST (Representational State Transfer)
 • diskutera hur graden av formalitet för webbtjänster, och behovet av detsamma, kan variera
 • beskriva n-lagermodellen i ett webborienterat perspektiv med avseende på varje lagers uppgift och tjänster

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • implementera webbaserade applikationer
 • implementera en mashuptjänst, baserad på data eller funktionalitet från flera tredjepartstjänster
 • utforma en webbtjänst, inklusive datamodell, utifrån ett givet scenario

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • diskutera hur webbtjänster och öppna programmeringsgränssnitt kan utgöra en del av en organisations informationsstrategi

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras i två huvuddelar:

 • Konceptuella och tekniska förutsättningar. Artikel, 3 hp.
 • Design och konstruktion av webbtjänster och -applikationer. Uppgifter, 4,5 hp.

Betygsbedömning
För betyget godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.

För betyget väl godkänd krävs dessutom att redovisningar om minst 4 hp fått värderingen VG.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Arkitektur och infrastruktur för distribuerade system
 • Praktiskt användning av öppna programmeringsgränssnitt
 • Webbtjänster som möjliggörande faktor inom och mellan organisationer

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier ca 35 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudier ca 145 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Webber, Jim; Parastatidis, Savas; Robinson, Ian, REST in Practice, O’Reilly, 2010
 • Josuttis, Nicolai M., SOA in Practice, O’Reilly, 2007

Referenslitteratur:
 • Jacobson, Daniel; Brail, Greg; Woods, Dan, APIs: A Strategy Guide, O’Reilly, 2011.
 • Fielding, Roy T., Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, doktorsavhandling, University of California, Irvine, USA, 2000.
 • Esposito, Dino; Saltarello, Andrea, Microsoft .NET: Architecting Applications for the Enterprise, Microsoft Press, 2008

Utöver specificerade verk kan även aktuella artiklar användas, tillgängliga för studenten vid kurstillfället.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen