Examensprojekt: Systemutvecklare

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser: DA195A Introduktion till systemutveckling, DA183A Objektorienterad programvaruutveckling I, DA184A Objektorienterad programvaruutveckling II, DA188A Objektorienterad programvaruutveckling III, DA270A Projekt I och DA329A Systemutveckling II, DA197A Storskaliga webbapplikationer samt DA271A Projekt II.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
DA198A version 1
Engelsk benämning:
Degree Project: Systems Developer
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014

Förkunskapskrav

Godkända kurser: DA195A Introduktion till systemutveckling, DA183A Objektorienterad programvaruutveckling I, DA184A Objektorienterad programvaruutveckling II, DA188A Objektorienterad programvaruutveckling III, DA270A Projekt I och DA329A Systemutveckling II, DA197A Storskaliga webbapplikationer samt DA271A Projekt II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning mot systemutveckling på 61-90 poängsnivån.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskap om begrepp och färdighet i metoder, som används i IT-baserade projekt där kvalitet och effektivitet är i fokus. Studenten tillägnar sig även fördjupade kunskaper om olika processer vid utveckling av kostnadseffektiva informationssystem och/eller digitala tjänster. Kursen realiseras som ett projekt i samarbete med aktörer i det omgivande samhället.

Innehåll

Fas 1: Projektpreparering (2hp)

 • Dokument- och ändringshantering
 • Krav- och behovsanalys

Fas 2: Projektgenomförande (10hp)
 • Kvalitetsorienterad design
 • Process- och projektmodeller
 • Användar- och acceptanstester

Fas 3: Reflektionsrapport (3hp)
 • Kvalitets- och riskfaktorer
 • Förbättringsfaktorer
 • Presentations- och kommunikationsteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten:

 • visa fördjupad förståelse av metoder för att samla in, analysera, specificera och dokumentera användares och beställares behov och krav
 • visa fördjupad förståelse av vanligt förekommande utvecklingsmodeller för IT-projekt
 • visa fördjupad förståelse av verktyg och metoder för att utveckla ett informationssystem från dess kravbild till en färdig lösning
 • grundligt kunna redogöra för olika systemarkitekturer för datorbaserade informationssystem
 • känna till vanligt förekommande branschspecifika standarder

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna samla in och dokumentera användares och beställares behov och krav
 • kunna verka för att slutanvändarnas behov tillgodoses i alla delar av en utvecklingsprocess
 • kunna tillämpa situationsanpassade metoder, t.ex för att skissera, beskriva och modellera förlopp och händelser, under konstruktionen av informationssystem
 • kunna beskriva aktiviteter, beteenden, interaktion och användningsfall med ett för ändamålet lämpat modelleringsverktyg
 • kunna designa ett informationssystem med ett kvalitetsorienterat perspektiv
 • kunna använda ett formellt språk för strukturering av information i syfte att effektivisera informationshanteringen i en organisation
 • kunna kommunicera idéer och problemställningar om systemlösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • visa förmåga att söka, tolka och värdera data för att göra bedömningar med avseende på relevanta samhälleliga, vetenskapliga och etiska frågeställningar
 • visa ett professionellt förhållningssätt till arbete med konstruktion och underhåll av informationstekniska system genom att arbeta med best-practice-metoder

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och projektarbete.
Seminarier ca 10 timmar, självstudietid ca 40 timmar samt projektarbete ca 350 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänt betyg: Godkänd på samtliga ingående rapporteringar samt Godkänd på individuell reflektionsrapport.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bass, Len; Clements, Paul & Katzman, Rick (2012) Software Architecture in Practice, Boston, Addison-Wesley, 3:e utgåvan
 • Dhillon, Balbir S. (2013) Computer Systems Reliability: Safety and Usability, Boca Raton, CRC Press
 • Myers, Glenford J.; Badgett, Tom; Sandler, Corey (2011) The Art of Software Testing, Indianapolis, John Wiley & Sons, 3:e utgåvan
 • Sommerville, Ian (2010) Software Engineering, Boston, Addison Wesley, 9:e utgåvan

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Patrik Berander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657622
Josefin Waldenström, studieadministratör
Telefon: 040-6658102