Etik och IT

Kursen har ersatts av Etik och IT [DA299B].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska B.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
DA199B version 1,1
Engelsk benämning:
Ethics and IT
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
27 februari 2012
Fastställandedatum:
15 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
27 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman inom informationsteknik, samt för teorier och argumentation inom etik. Målet är både en generell förståelse av etiska resonemang och kunskapen att tillämpa dessa i en praktisk verksamhet. Speciellt behandlas de sätt på vilka den moderna informationstekniken ger upphov till nya typer av etiska problemställningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för några vanliga etiska teorier
 • kunna redogöra för relevanta frågeställningar inom fältet etik och IT
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna motivera en egen moralisk hållning samt kunna applicera denna på ett konkret fall
 • kunna argumentera för ett eget moraliskt ställningstagande utifrån någon etisk teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att inom datavetenskap och data- och informationsvetenskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
 • kunna reflektera över olika förhållningssätt till relevanta etiska dilemman inom området etik och IT

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: För godkänd krävs att samtliga ingående tentamina och redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.

Krav för väl godkänd: Förutom de krav som gäller för betyget godkänt så ska även tentamina samt den enskilda skriftliga uppgiften värderats till väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Normativa teorier om etik
 • Argumentationsteori samt informell logik
 • En genomgång av aktuella etiska frågeställningar inom IT-området, med fördjupning inom något (eget valt) område

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, seminarier ca 20 timmar. Handledning under eget arbete max 3h/student, samt självstudier ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tavani, Herman T., Ethics and Technology Controversies, Questions and Strategies for Ethical Computing Fourth Edition, 2013, John Wiley & Sons Inc
 • Artikelsamling

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Nancy Russo, Kursansvarig
Telefon: 040-6657261
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620