Etik och IT

Kursen har ersatts av Etik och IT [DA299B].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska B.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
DA199B version 2
Engelsk benämning:
Ethics and IT
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
15 augusti 2013

Förkunskapskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman inom informationsteknik, samt för teorier och argumentation inom etik. Målet är både en generell förståelse av etiska resonemang och kunskapen att tillämpa dessa i en praktisk verksamhet. Speciellt behandlas de sätt på vilka den moderna informationstekniken ger upphov till nya typer av etiska problemställningar.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Normativa teorier om etik
 • Argumentationsteori samt informell logik
 • En genomgång av aktuella etiska frågeställningar inom IT-området, med fördjupning inom något (eget valt) område

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för några vanliga etiska teorier
 • kunna redogöra för relevanta frågeställningar inom fältet etik och IT
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna motivera en egen moralisk hållning samt kunna applicera denna på ett konkret fall
 • kunna argumentera för ett eget moraliskt ställningstagande utifrån någon etisk teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att inom datavetenskap och data- och informationsvetenskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
 • kunna reflektera över olika förhållningssätt till relevanta etiska dilemman inom området etik och IT

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, seminarier ca 20 timmar. Handledning under eget arbete max 3h/student, samt självstudier ca 160 timmar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms dels genom en skriftlig tentamen (3 hp) och dels genom inlämningsuppgifter (4.5 hp).

För betyget godkänd krävs att tentamen och inlämningsuppgifter fått minst bedömningen G. För betyget väl godkänd krävs förutom de krav som gäller för betyget godkänt att tentamen fått bedömningen väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tavani, Herman T., Ethics and Technology Controversies, Questions and Strategies for Ethical Computing Fourth Edition, 2013, John Wiley & Sons Inc
 • Artikelsamling

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674