Information bortom skärmar

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten undersöker hur nya gränssnitt kan förbättra upplevelsen eller effektiviteten i interaktionen med andra människor och tekniska lösningar (såsom röststyrning, ljudinteraktion, gestigenkänning, pekskärmar, haptisk återkoppling, augmented reality och intelligenta system).

Behörighetskrav

Informationsarkitektur för flerplattformsapplikationer (5 hp).

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
DA200A version 1
Engelsk benämning:
Information beyond Screens
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2021

Förkunskapskrav

Informationsarkitektur för flerplattformsapplikationer (5 hp).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap och kan ingå i examensfordringarna i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten undersöker hur nya gränssnitt kan förbättra upplevelsen eller effektiviteten i interaktionen med andra människor och tekniska lösningar (såsom röststyrning, ljudinteraktion, gestigenkänning, pekskärmar, haptisk återkoppling, augmented reality och intelligenta system).

Innehåll

Kursen består av två huvuddelar:

 1. Design och informationsarkitektur bortom skärmar
 2. Datadriven användbarhet
Kursen inkluderar:
 • Teorier och metoder för informationsarkitektur bortom skärmar.
 • Design och utvärdering av datadriven användbarhet
 • Olika interaktionsmodaliteter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur olika modaliteter för människa-dator-interaktion påverkar informationsarkitekturen
 • kännedom om hur artificiell intelligens förändrar sättet vi interagerar med information
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • designa nya sätt för människor att interagera med information med hjälp av olika modaliteter
 • använda och tillämpa nya datadrivna interaktionslägen för informationsarkitektur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • välja lämplig datadriven designmetod för förkroppsligad och intelligent människa-dator interaktion
 • diskutera och reflektera möjligheter och utmaningar med nya teknologier

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer samt ett projekt som genomförs i mindre grupper.

Bedömningsformer

Kursen bedöms genom muntliga och skriftliga rapporter (4hp) och grupparbete (3,5hp).
För betyget Godkänd krävs att samtliga ingående uppgifter genomförts och minst fått värderingen Godkänd.
För Väl godkänd krävs därutöver att minst hälften av de VG-grundande uppgifterna fått värderingen Väl godkänd

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hebron, Patrick. (2016). Machine Learning for Designers [Elektronisk resurs]
 • Höök, Kristina (2018). Designing with the body: somaesthetic interaction design. Cambridge: The MIT Press
 • Nunnally, Brad & Farkas, David (2016). UX research: practical techniques for designing better products. First edition Sebastopol, Calif.: O'Reilly
Referenslitteratur:
 • Park, Christine W. & Alderman, John (2018). Designing Across Senses. Sebastopol, CA: O'Reilly Media
 • Resmini, Andrea & Rosati, Luca (2011). Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences. Burlington, MA: Morgan Kaufmann

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program