Informationssystem: Från krav till kod

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
DA203A version 1,1
Engelsk benämning:
Information systems: From requirements to implementation
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 januari 2011
Fastställandedatum:
20 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
20 januari 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten skall utveckla kunskap, färdighet och förståelse om begrepp, modeller och metoder som används vid utveckling av datorsystem, huvudsakligen informationssystem.
Kursen syftar även till att utveckla en fördjupad förståelse för kravhanteringsprocessen och för objektorienterade metoder för analys, design och implementation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i kandidatexamen i data- och informationsvetenskap och Affärssystem.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA301T-Informationssystem I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten

 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse för utvecklingsprocessen för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter som utförs och de artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen för programvara
 • ha förmåga att konceptuellt beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse för grundläggande begrepp inom objektorienterad analys, design och implementation, såsom klass, inkapsling och arv
 • visa grundläggande förståelse om databaser och deras uppbyggnad
 • visa kännedom om vanligt förekommande metoder för att samla in, analysera, specificera och dokumentera användares och beställares behov och krav
 • visa kännedom om metoder för arkitektonisk design
 • visa kännedom om metoder för kvalitetssäkring, såsom testning av programvara
 • visa förståelse för projektledning av IT-projekt

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten
 • utifrån en kravspecifikation kunna utföra en objektorienterad analys och design i UML, samt implementera designen i kod
 • kunna konstruera enklare programvara med hjälp av programmeringsverktyg
 • visa färdigheter i att lagra och hämta information ur databaser
 • kunna tillämpa minst en metod för att samla in och dokumentera användares och beställares krav
 • kunna tillämpa minst en metod för att testa ett givet informationssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten
 • kunna resonera kring och kritiskt värdera analys-, design- och implementationsval ur olika aspekter
 • kunna kritiskt värdera olika kvalitetsaspekter hos informationssystem och av utvecklingsprocesser

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom värderingar av skriftliga och muntliga redovisningar och tentamina.

Krav för godkänd: För godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått godkänd samt att ingående tentamina fått godkänd.

Krav för väl godkänd: För väl godkänd krävs att minst 60% av redovisningarna bedömts väl godkänd och att tentamina har bedömts väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Inom objektorienterad programmering ingår bland annat:

 • objekt och arv
 • att använda klassbibliotek
 • att lagra och hämta information ur databaser

Inom systemanalys och design ingår bland annat:
 • insamling och analys av systemkrav
 • systemarkitektur och systemdesign
 • utvecklingsprocesser och IT-projekt

Arbetsformer

Föreläsningar ca 60 timmar, övningar ca 5 timmar, seminarier ca 5 timmar, laborationer ca 55 timmar samt självstudietid ca 275 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Deitel, Paul and Deitel, Harvey: Visual C# 2010 How to Program, Fourth Edition, Prentice Hall, 2010

Larman, Craig: Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development, 3rd Edition, Prentice Hall PTR, 2005

Dennis, Alan and Wixom, Barbara Haley: Systems Analysis and Design, John Wiley & Sons, Fourth Edition, 2009

Artikelkompendium från Malmö högskola

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620