Programmering med C#

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten skall utveckla grundläggande programmeringsfärdigheter för att skriva välstrukturerade applikationer i programspråket C# baserat på grundläggande koncept inom objektorienterad programmering. Huvudfokus är att studenten ska tillgängliggöra sig språket C#:s syntax och struktur samt att använda grundläggande .NET-ramverkets funktionaliteter för att skapa användbara program med grafiskt användargränssnitt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, höst 2019

Kurskod:
DA204A version 2
Engelsk benämning:
Programming in C#
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
17 december 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall utveckla grundläggande programmeringsfärdigheter för att skriva välstrukturerade applikationer i programspråket C# baserat på grundläggande koncept inom objektorienterad programmering. Huvudfokus är att studenten ska tillgängliggöra sig språket C#:s syntax och struktur samt att använda grundläggande .NET-ramverkets funktionaliteter för att skapa användbara program med grafiskt användargränssnitt.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• .Net ramverk, .NET klassbibliotek, exekvering och namnrymd
• objekt, klass, enum och struct
• Typer, variabler och deklaration
• Operatorer, flödeskontroll med villkor och iteration
• Arrayer och introduktion till samlingar
• Spara program data till fil

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för:
• grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering,
• grundläggande programmeringsmetodiker för att lösa problem
• allmän struktur och syntax av programspråket C#.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• skriva enklare men väldokumenterade och strukturerade C# applikationer med grafiskt användargränssnitt,
• tillämpa grundläggande objektorienterad programmerings koncept med särskild focus på inkapsling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• utvärdera och jämföra lösning av enklare applikationer ur ett objektorienteringsperspektiv.

Arbetsformer

Kursen består av videoföreläsningar, programmeringsövningar, självtester och inlämningsuppgifter
Nätbaserad distansutbildning: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till PC med Internetanslutning. Inga schemalagda sammankomster eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer

Krav för godkänt (G):

Godkända inlämningsuppgifter del 1 (4 hp ) och del 2 (2 hp) samt godkända självtester (1,5 hp).
Krav för väl godkänt (VG):

Väl godkända inlämningsuppgifter (4 hp + 2 hp) samt godkända självtester (1,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
  • Sharp, John. Microsoft Visual C#, 2018. Microsoft Press.
Alternativ litteratur:
  • Gaddis, Tony, Starting out with Visual C#, Global Edition, 4/E, Pearson, 2017
  • Troelsen, Andrew (et al.), Pro C# 7 - with .NET and .NET Core, 8/E, 2017

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Huvuddelen av undervisningsmaterialet är på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med DA204B eller DA204E Programming in C#.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187