Programmering med C#, II

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i programmeringsspråket C# med stark fokus på de tre huvudprinciperna i objektorientering, inkapsling, arv och polymorfism. Du kommer att lära dig att, med polymorfiska metoder och .NETs mer avancerade datastrukturer så som samlingar, generics serialisering och delegater, bygga välstrukturerade Windowsapplikationer. Kursen introducerar också Windows Presentation Foundation (WPF) som ger dig nya möjligheter att skapa och konstruera avancerade användargränssnitt. Kursen förbereder för fortsatta studier inom .NET-programmering.

Behörighetskrav

Minst 7,5 hp programmering i C#.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
DA205A version 1,1
Engelsk benämning:
Programming in C#, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Minst 7,5 hp programmering i C#.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

I kursen utvecklar studenten fördjupad kunskap inom programmering och objektorienterings med Visual Studio som används som utvecklingsmiljö och C# som programmeringsspråk.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Inkapsling, arv och polymorfism med abstrakta klasser och interface
 • Strukturerad undantagshantering
 • Generiska klasser, datastrukturer och samlingar
 • Filhantering och objektserialisering
 • Delegater och händelser
 • Windows Presentation Foundation (WPF)

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten uppvisa:

 • fördjupad kunskap och förståelse inom objektorienterings huvudkoncept
 • fördjupad kunskap och förståelse i programspråket C# för att utveckla Windows applikationer

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten uppvisa:

 • fördjupade färdigheter och förmåga för att skriva väl strukturerad och dokumenterad programmeringskod
 • fördjupade färdigheter och förmåga i att utveckla välfungerade Windows desktopapplikationer med programspråket C#

Arbetsformer

Kursen består av teoretiska moment samt ett flertal praktiska programmeringsövningar och uppgifter. Kursen innehåller inlämningsuppgifter och tester (quiz), samt ett projekt.

Nätbaserad distansutbilning: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till PC med Internetanslutning. Inga schemalagda sammankomster eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: godkänt projektarbete 2 hp, godkända inlämningsuppgifter 4 hp och godkända tester (quiz) 1,5 hp.

Krav för Väl godkänd: För erhållande av betyget väl godkänt krävs dessutom väl godkänt betyg på projektarbetet och inlämningsuppgifterna, samt godkända tester.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad för C#:

 • Nagel, Christian (2014). Professional C# 5.0. John Wiley & Sons. ISBN: 9781118833032

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med DA205B Programming in C#, II.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187
Josefin Waldenström, studieadministratör
Telefon: 040-6658102