Datavetenskap I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge kunskaper inom datavetenskap, med fokus på programmering och programvarukonstruktion. Kursen ger kunskaper och färdigheter inom strukturerad och objektorienterad programmering samt erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara. I kursen arbetar studenterna även med utveckling av programvara i ämnesöverskridande projekt.

Behörighetskrav

Områdesbehörighet 7 : Matematik B

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2010

Kurskod:
DA211T version 1,1
Engelsk benämning:
Computer Science I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
13 mars 2006
Fastställandedatum:
15 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2011
Ersätter kursplan fastställd:
22 oktober 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara. Kursen syftar även till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten med lätthet och begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik, samt ger träning i ämnesöverskridande projektarbete.

Kursen behandlar datavetenskap ur såväl ett samhällsvetenskapligt som ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskole- eller kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 7 : Matematik B

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmering
 • visa en grund för algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
 • visa förståelse för strukturerad och objektbaserad programmeringsteknik
 • visa förståelse för objektorienterad programmeringsteknik
 • visa förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara
 • kunna redogöra för UML översiktligt och dess historia
 • kunna beskriva de vanligaste UML-diagrammens uppbyggnad och dess användning
 • visa förståelse för hur projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna analysera, strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • kunna använda strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga klasser i klassbibliotek, t ex bygga ett enklare GUI (Graphical User Interface), använda filer, samt lagra information i objektsamlingar
 • kunna söka upp och ta del av information om programmeringsspråk via Internet
 • kunna utföra grundläggande datorbaserad modellering av objektorienterad programvara med användande av UML
 • kunna implementera grundläggande datastrukturer för att hantera stora mängder data
 • visa förmåga och färdighet i att delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
 • kunna välja lämpliga kontrollstrukturer, objektsamlingar och klasser vid konstruktion av ett mindre program

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1:
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, samt godkända inlämningsuppgifter.

Betygsbedömning: Grundas på tentamen.

Delmoment 2:
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, samt godkänt resultat på inlämningsuppgifter och programutveckling.

Betygsbedömning: Grundas på väl godkänt resultat på tentamen och programutveckling.

Delmoment 3:
Krav för godkänd: Godkända projektredovisningar, samt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.

Betygsbedömning: Grundas på projektredovisningar.

Examination sker genom kursens gång i form av muntliga och skriftliga projektredovisningar - individuellt och i grupp. Värderingen avser såväl den ämnesinriktade delen av projektarbetet som projektarbetet i sin helhet. Betygsättningen görs i samråd mellan minst två lärare.

Slutbetyg för hela kursen:

Krav för godkänd: För godkänt betyg krävs minst godkänt på de tre delmomenten.

Betygsbedömning: För att slutbetyget ska bli väl godkänt krävs dessutom väl godkänt på minst två av delmomenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar tre delmoment:

Delmoment 1, Programmering (12 hp):

 • problemlösningsstrategier
 • formell och informell logik som hjälpmedel vid utformande av algoritmer
 • strukturerad och objektorienterad programmeringsmetodik
 • strukturerad programmering, bl a innehållande sekvenser, selektioner, iterationer och metoder
 • objektorienterad programmering, bl a innehållande klass, arv, gränssnitt, abstrakt klass, polymorfism och relationer mellan klasser
 • språkspecifika tillämpningar

Delmoment 2, Programvarukonstruktion (10,5 hp):
 • att skapa programvara
 • modellering med UML
 • analys och design
 • objekt och klasser, identifiering av objekt och klasser
 • grundläggande datastrukturer och algoritmer, bl a sökning och sortering, sekvensstrukturer (vektorer och listor), träd och hashtabell

Delmoment 3, Projekt (7,5 hp):
 • att arbeta i projekt
 • informationssökning
 • projektrapportering
 • diskussion kring Malmö högskolas perspektiv och deras anknytning till programmering

Arbetsformer

Delmoment 1
Föreläsningar ca 50 timmar, obligatoriska laborationer och seminarier ca 100 timmar, samt självstudietid ca 170 timmar.

Delmoment 2
Föreläsningar ca 50 timmar, laborationer ca 50 timmar, samt självstudietid ca 180 timmar.

Delmoment 3
Föreläsningar ca 5 timmar, projekthandledning ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar (minst 75% närvaro), samt projektarbete ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1:
 • Skansholm, J.: Java direkt med Swing. Studentlitteratur, 2010

Delmoment 2:
 • Bennet, MacRobb, Farmer: Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education, 2010.

Delmoment 3:
 • Andersen, E.: Projektarbete. Studentlitteratur, 1998

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Rolf Axelsson, Kursansvarig rolf.axelsson@ts.mah.se
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620