Datavetenskap I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge kunskaper inom datavetenskap, med fokus på programmering och programvarukonstruktion. Kursen ger kunskaper och färdigheter inom strukturerad och objektorienterad programmering samt erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering och dokumentation av programvara. I kursen arbetar studenterna även med utveckling av programvara i ämnesöverskridande projekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA211T version 1,5
Engelsk benämning:
Computer Science I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
13 mars 2006
Fastställandedatum:
14 september 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
20 januari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom programvarukonstruktion och programmering av datorer och ska ge erfarenhet av problemanalys, problemlösning, implementering samt dokumentation av programvara. Kursen syftar även till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten med lätthet och begriplighet kan utnyttja modern informationsteknik, samt ger träning i projektarbete.

Kursen behandlar datavetenskap ur såväl ett samhällsvetenskapligt som ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i Kandidatexamen i Datavetenskap och Högskoleingejörsexamen i Datateknik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmering
 • visa förståelse för strukturerad och objektbaserad programmeringsteknik
 • visa förståelse för objektorienterad programmeringsteknik
 • visa förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara
 • visa förståelse för hur projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna analysera, strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • kunna använda strukturerad och objektorienterad programmeringsteknik vid programutveckling
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga klasser i klassbibliotek
 • kunna utföra grundläggande datorbaserad modellering av objektorienterad programvara med användande av UML
 • kunna implementera grundläggande datastrukturer för att hantera stora mängder data
 • visa förmåga och färdighet i att delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1:
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, samt godkända inlämningsuppgifter.
Betygsbedömning: Grundas på tentamen.

Delmoment 2:
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen, samt godkänt resultat på inlämningsuppgifter och programutvecklingsuppgift.
Betygsbedömning: Grundas på tentamen

Delmoment 3:
Krav för godkänd: Godkändt projekt

Slutbetyg för hela kursen:
För godkänt betyg krävs minst godkänt på de tre delmomenten.
För väl godkänt betyg krävs dessutom väl godkänt på minst två av delmomenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innefattar tre delmoment:

Delmoment 1, Programmering (15 hp):

 • problemlösningsstrategier, aktivitetsdiagram, kommunikationsdiagram och sanningstabeller.
 • strukturerad och objektorienterad programmeringsmetodik
 • strukturerad programmering
 • objektorienterad programmering
 • språkspecifika tillämpningar, t.ex. användning av klassbibliotek

Delmoment 2, Programutveckling (7,5 hp):
 • att skapa programvara
 • modellering med UML
 • objektorienterad analys och design
 • grundläggande datastrukturer och algoritmer

Delmoment 3, Projekt (7,5 hp):
 • att arbeta i projekt
 • informationssökning
 • projektrapportering

Arbetsformer

Delmoment 1
Föreläsningar ca 50 timmar, laborationer och seminarier ca 100 timmar, samt självstudietid ca 250 timmar.

Delmoment 2
Föreläsningar ca 32 timmar, laborationer ca 32 timmar, samt självstudietid ca 136 timmar.

Delmoment 3
Föreläsningar ca 10 timmar, projekthandledning ca 12 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, samt projektarbete ca 163 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bennet, MacRobb, Farmer: Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education, 2010.

 • Lewis, DePasquale, Chase: Java Foundations, Addison-Wesley, 2011

 • Andersen, E.: Projektarbete. Studentlitteratur, 1998

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Rolf Axelsson, Kursansvarig
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620