Datateknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Kurskod:
DA213A version 1
Engelsk benämning:
Data Technology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur information representeras med analoga och digitala elektriska signaler och hur dessa kan behandlas i ett inbyggt system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Datateknik. Kursen ingår även i programmet Datavetenskap och applikationsutveckling. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för:

 • data- och telekommunikationsteknikens historia och terminologi
 • elektro-, digital- och telekommunikationsteknikens grundkoncept
 • användning av enchipsdator
 • principer för digitalisering av generella former av information och data
 • principer för kommunikation av digitala signaler

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna utföra:
 • enklare mätningar på elektriska kretsar
 • enklare beräkningar på analoga och digitala elektoniska kretsar
 • assemblyprogrammering och C-programmering av enchipsdator
 • konstruktion av enklare analoga och digitala system
 • analys av informationssystem med hjälp av blockdiagram
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet till icke ämneskunniga
 • kunna göra en bedömning om framtida utveckling av teknologi och dess konsekvenser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial och material på Internet, genom analys av de praktiska erfarenheter som förvärvats under kursen.
 • kunna kritiskt och vetenskapligt reflektera kring användningen av trådbunden och mobil data- och telekommunikationsteknik i olika sammanhang.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Elektronik:
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationsuppgifter. Momentets slutbetyg grundas på tentamen.

Inbyggda system:
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationsuppgifter. Momentets slutbetyg grundas på tentamen.
Värderingen avser såväl den ämnesinriktade delen av projektarbetet som projektarbetet i sin helhet.

För godkänt betyg på hela kursen krävs minst G på de båda momenten. För väl godkänd krävs dessutom VG på minst ett av momenten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Elektronik (7,5 hp)

 • datateknikens historia
 • introduktion till elektroteknik
 • introduktion till analog och digital elektronik
 • mätning av elektriska storheter
Inbyggda system (7,5 hp)
 • enchipsdatorns funktion
 • assembly- och C-programmering

Arbetsformer

Elektronik
Föreläsningar ca 32 timmar, övningar ca 20 timmar, laborationer ca 32 timmar samt övriga självstudier ca 116 timmar.

Inbyggda system
Föreläsningar ca 24 timmar, övningar ca 20 timmar, laborationer ca 24 timmar samt självstudier ca 132 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Kompendium, Teknik och samhälle - Mah
 • Laborationskompendium, Teknik och samhälle - Mah

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620