Dator- och internetteknik

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. Kursen har även följande högskolekurs som förkunskapskrav: DA213A Datateknik.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013

Kurskod:
DA214A version 1,1
Engelsk benämning:
Computer and Internet Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 februari 2012
Fastställandedatum:
02 juli 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur den informationstekniska omvärlden fungerar samt kunskap om vanligt förekommande teknologier och deras användning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Datateknik. Kursen ingår även i programmet Datavetenskap och applikationsutveckling. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. Kursen har även följande högskolekurs som förkunskapskrav: DA213A Datateknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för

 • de vanligaste internetprotokollen
 • principer för trådlös datakommunikation
 • hur projekt utvecklas och genomförs
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna utföra:
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet till icke ämneskunniga
 • visa förmåga och färdighet att delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
 • kunna göra en bedömning om framtida utveckling av teknologi och dess konsekvenser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten
 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial och material på Internet, genom analys av de praktiska erfarenheter som förvärvats under kursen.
 • kunna kritiskt och vetenskapligt reflektera kring användningen av trådbunden och mobil data- och telekommunikationsteknik i olika sammanhang.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen består av två delar:

Datorer och nätverk, 7,5 hp:
Examineras genom skriftlig tentamen (4 hp) och laborationsuppgifter (3,5 hp).

Projekt, 7,5 hp:
Examination sker genom kursens gång i form av muntliga och skriftliga projektredovisningar – individuellt och i grupp. Värderingen avser såväl den ämnesinriktade delen av projektarbetet som projektarbetet i sin helhet.

För godkänt slutbetyg (G) krävs minst G på samtliga ingående moment. För väl godkänd (VG) krävs dessutom VG på minst 7,5 hp.

Innehåll eller kursinnehåll

Datorer och nätverk (7,5 hp)

 • persondatorns delar och deras funktion
 • digitala nätverk, Internet
 • fast och trådlös datakommunikation
 • server-teknik
Projekt (7,5 hp)
 • att arbeta i projekt
 • informationssökning
 • projektrapportering
 • projektarbete med tillämning av ämneskunskaper

Arbetsformer

Datorer och nätverk
Föreläsningar ca 40 timmar, övningar ca 40 timmar, laborationer ca 40 timmar samt självstudier ca 80 timmar.
Projekt
Föreläsningar ca 10 timmar, projekthandledning ca 12 timmar, seminarier ca 15 timmar samt självständigt projektarbete ca 163 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersen, Erling; Schwencke, Eva, Projektarbete - en vägledning för studenter, Studentlitteratur 1998.
 • Hallberg, Bruce A., Networking A beginner´s Guide Fith edition. McGraw-Hill, 2009, 5 ed. ISBN: 978-0071633550.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620