Dator- och internetteknik

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. Kursen har även följande högskolekurs som förkunskapskrav: DA213A Datateknik.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
DA214A version 1,3
Engelsk benämning:
Computer and Internet Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
08 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
02 maj 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. Kursen har även följande högskolekurs som förkunskapskrav: DA213A Datateknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Datateknik. Kursen ingår även i programmet Datavetenskap och applikationsutveckling. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för datorer och internetteknik samt hur den informationstekniska omvärlden fungerar och inhämtar kunskap om vanligt förekommande teknologier och deras användning.

Innehåll

Datorer och nätverk (7,5 hp)

 • persondatorns delar och funktion
 • digitala nätverk, Internet
 • trådburen datakommunikation
 • server-teknik

Projekt (7,5 hp)
 • att arbeta i projekt
 • informationssökning
 • projektrapportering
 • projektarbete med tillämning av ämneskunskaper

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för:

 • de vanligaste internetprotokollen
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av funktion och implementation av centrala internetprotokoll
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av fundamentala principer såsom lagerprincipen, samt routing på internet
 • ha förmåga att beskriva samt uppvisa en fördjupad förståelse av grundläggande högnivåprotokoll och internetapplikationer
 • hur projekt utvecklas och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • använda och självständigt implementera simulationer i en nätverkssimulator för att observera och analysera beteenden och funktionalitet hos internetprotokoll samt fundamentala internetalgoritmer
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet till icke ämneskunniga
 • visa förmåga och färdighet att delta i projektgrupper där olika kompetenser finns representerade
 • göra en bedömning om framtida utveckling av teknologi och dess konsekvenser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial och material på internet, genom analys av de praktiska erfarenheter som förvärvats under kursen
 • utifrån en given problemställning, självständigt och i grupp, kunna analysera problemet samt kritiskt välja lämpligt angreppssätt, protokoll och algoritmer
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Datorer och nätverk
Föreläsningar ca 40 timmar, laborationer ca 40 timmar samt självstudier ca 120 timmar.
Projekt
Föreläsningar ca 10 timmar, projekthandledning ca 12 timmar, seminarier ca 15 timmar samt självständigt projektarbete ca 163 timmar.

Bedömningsformer

Kursen består av två delar:

Datorer och nätverk, 7,5 hp:
Examineras genom skriftliga tentamina (4 hp) och laborationsuppgifter (3,5 hp).

Projekt, 7,5 hp:
Examination sker genom kursens gång i form av muntliga och skriftliga projektredovisningar – individuellt och i grupp. Värderingen avser såväl den ämnesinriktade delen av projektarbetet som projektarbetet i sin helhet.

Betygsbedömning:
För godkänt betyg (G) krävs minst G på samtliga ingående moment.
För slutbetyget väl godkänd (VG) krävs dessutom VG på båda tentamina och VG på minst en laborationsuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersen, Erling; Schwencke, Eva (2013) Projektarbete - en vägledning för studenter, 1 upplagan, Studentlitteratur, ISBN: 9789144089133
 • Comer, Douglas E. (2006) Internetworking with TCP/IP - Principles, Protocols, and Architecture, 5th Edition, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN: 9780131876712
 • Hallberg, Bruce A. (2009) Networking A beginner´s Guide, 5th Edition, McGraw-Hill, ISBN: 9780071633550

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620