Databasteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
DA217A version 1,2
Engelsk benämning:
Database Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
25 januari 2017

Förkunskapskrav

Behörighetskravet för kursen är 22,5 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap på 1-30 poängsnivå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 1 - 30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som användande av databaser för att lagra och hämta information.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • ER-modellering och databaskonstruktion
 • SQL som frågespråk och definitionsspråk
 • Normalisering
 • Programmering mot en databasserver
 • Transaktioner

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om relationsdatabaser och deras uppbyggnad
 • förståelse av teorin kring databasdesign och normalformer
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • implementera en databas utifrån en problemformulering
 • lagra och hämta information ur databaser
 • visa färdigheter i SQL, E/R-modellering och normalisering, samt programmering i samband med databaser

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom tentamen 4 hp och inlämningsuppgifter 3,5 hp.

För godkänt krävs godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter.
För väl godkänt krävs väl godkänd tentamen och väl godkänt på inlämningsuppgifter där detta betyg är möjligt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Padron-McCarthy, Thomas & Risch, Tore (2005/2018). Databasteknik. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jesper Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657303

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08420 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök