Informationssäkerhet

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en förståelse för hur sårbarheter och hot påverkar den digitala miljön, samt hur metoder och modeller för att skydda viktig information i densamma kan utformas.

Behörighetskrav

45hp inom data- och informationsvetenskap eller datavetenskap inklusive 7.5hp programmering och kurserna DA297A: Databasteknik och DA211A: Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A: Introduktion till datavetenskap samt DA380A: Datavetenskap: Spelstudier
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: DA109A: Webbtjänster.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
DA222A version 1
Engelsk benämning:
Information Security
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap, Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

45hp inom data- och informationsvetenskap eller datavetenskap inklusive 7.5hp programmering och kurserna DA297A: Databasteknik och DA211A: Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A: Introduktion till datavetenskap samt DA380A: Datavetenskap: Spelstudier
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: DA109A: Webbtjänster.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 61 - 90 hp och kan ingå i examensfordringarna för Kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en förståelse för hur sårbarheter och hot påverkar den digitala miljön, samt hur metoder och modeller för att skydda viktig information i densamma kan utformas.

Innehåll

 • Den digitala miljön
 • Mål för informationssäkerhet
 • Modeller för hot- och riskanalys
 • Modeller för informationssäkerhet
 • Skyddsmekanismer och säkerhets-policies
 • Etiska perspektiv på informationssäkerhet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva hot mot informationstillgångar i den digitala miljön
 • identifiera och beskriva strategi för informationssäkerhet samt prioritera relevanta skyddshöjande mekanismer i den digitala miljön
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • känna till och kunna förhålla sig till generella principer och metoder för informationssäkerhet
 • analysera och värdera risker inom informationssäkerhet
 • uppvisa färdighet i framställandet av en säkerhetspolicy
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att utifrån konkreta och aktuella problembeskrivningar som berör informationssäkerhet i den digitala miljön kunna identifiera och diskutera olika etiska aspekter
 • kritiskt kunna reflektera över hur informationstekniken påverkar samhället och vice versa
 • värdera aktuell situation hos en organisation med avseende på informationstillgångars hot, risker och skydd
 • prioitera hot mot informationstillgångar i den digitala miljön

Arbetsformer

Kursen genomförs med föreläsningar, laborativa övningar, projektarbete, samt självstudier.

Bedömningsformer

Krav för godkänt betyg: Godkänd skriftlig tentamen (3 hp), godkända laborationsuppgifter (2 hp) samt godkänd projektuppgift (2,5 hp).
Krav för väl godkänt betyg: Väl godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsuppgifter samt godkänd projektuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Carlsson, Bengt & Jacobsson, Andreas (2012) Säkerhet i digitala ekosystem, Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789113030449
 • Gollmann, Dieter (2013) Computer Security, John Wiley & Sons, Chichester. ISBN: 9781118517086
Referenslitteratur:
 • Goldberg, Daniel & Larsson, Linus (2011) Svenska hackare – en berättelse från nätets skuggsida, Norstedts, Stockholm. ISBN: 9789113030449
 • William Stallings and Lawrie Brown (2015), Computer Security: Principles and Practice, 3rd Edition, Pearson, ISBN 9780133773927

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Joseph Bugeja, Kursansvarig
Telefon: 040-6658284

Anmälan

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program