Tillämpad nätverksteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
DA223A version 1,3
Engelsk benämning:
Applied network technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 juni 2011
Fastställandedatum:
02 juli 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
21 juni 2011

Kursbeskrivning

Studenten ska utveckla förståelse och färdigheter inom uppbyggnad av datorer och nätverk, samt tillgodogöra sig en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap inom området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kan ingå i högskoleingenjörsexamen i Datateknik med inriktning mot telekommunikation.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA221T-Data- och telekommunikationsteknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för:

 • praktisk kunskap om datorer och nätverkskomponenter, kombinerat med en teoretisk förståelse
 • problemställningar och möjligheter för datorbaserad kommunikation inom en mindre organisation
 • vikten av redundanta lagringssystem
 • implementering av nätverkstjänster

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • uppvisa färdigheter i uppbyggnaden av ett lokalt nätverk (LAN) med serverkoppling
 • ha en god teoretisk och praktisk kännedom om datorn som kommunikationsplattform
 • kunna planera uppbyggnaden av ett lokalt nätverk (LAN)
 • visa god förståelse och kunna värdera olika nätverksalternativ utifrån ett praktiskt och teoretiskt resonemang
 • kunna konfigurera lagringssystem

Färdigheter skall specifikt uppvisas inom följande områden:
 • kommunikation med Internet-teknologi
 • lokala nätverk (LAN)
 • fleranvändarsystem (Serverteknik)
 • felsökning inom nätverk
 • trådlösa nätverk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring teknik- och samhällsutveckling inom ämnesområdet
 • ha förmåga att se kommunikationsteknikens utveckling i historiskt sammanhang
 • kunna se nyttan med implementering av tjänster i datornätverk

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd på kursen: Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsuppgifter.

Innehåll eller kursinnehåll

Grundläggande principer

 • datorns uppbyggnad
 • grundläggande begrepp inom datorkommunikation

Server
 • serverteknik
 • backup-tekniker
 • fil och skrivardelning

Nät
 • LAN
 • trådlös nätverk (WLAN)
 • säkerhetstekniker

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, obligatoriska laborationer, ca 36 timmar, samt självstudietid ca 144 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

White, Ron. How Computers Work. Que Publishing, 2007, 9 ed. ISBN: 978-0789736130.

Hallberg, Bruce A., Networking A beginner´s Guide Fith edition. McGraw-Hill, 2009, 5 ed. ISBN: 978-0071633550.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620